انتخاب استاد برتر و دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق (ع) از دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

انتخاب استاد برتر و دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق (ع) از دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

کنفرانس بین المللی ایران ۱۴۰۴

کنفرانس بین المللی ایران ۱۴۰۴

تبریک ارتقاء رتبه علمی دکتر عبدالملکی به مرتبه دانشیاری

تبریک ارتقاء رتبه علمی دکتر عبدالملکی به مرتبه دانشیاری

فراخوان جلب مشارکت از مسئولین دفاتر و کانون‌‌های فعال دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

فراخوان جلب مشارکت از مسئولین دفاتر و کانون‌‌های فعال دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری - تیر 96

اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری - تیر 96

هفدهمین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی منتشر شد

هفدهمین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی منتشر شد

یادنامه پروفسور دکتر نور علی نوری نیستانک

یادنامه پروفسور دکتر نور علی نوری نیستانک