سلسله سخنرانی‌‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

سلسله سخنرانی‌‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

برگزاری سلسله سخنرانی‌‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران در سال تحصیلی جاری

اطلاعات بیشتر در تصویر زیر آمده است