همایش ملی وقف، توسعه پایدار در دو محور «وقف و اقتصاد اسلامی» و «وقف و توسعه علم و فناوری» برگزار خواهد شد.
برگزاری همایش ملی وقف، توسعه پایدار

همایش ملی وقف، توسعه پایدار در دو محور «وقف و اقتصاد اسلامی» و «وقف و توسعه علم و فناوری» برگزار خواهد شد.

همایش ملی وقف، توسعه پایدار در دو محور «وقف و اقتصاد اسلامی» و «وقف و توسعه علم و فناوری» برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در ادامه می آید

همایش ملی وقف، توسعه پایدار  در دو محور «وقف و اقتصاد اسلامی» و «وقف و توسعه علم و فناوری» برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در ادامه می آید:

محورها و موضوعات

   محور اول: وقف و اقتصاد اسلامی

 1. نقش و جایگاه وقف در نظام اقتصاد اسلامی
 2. ماهیت و ارکان اقتصاد مقاومتی و نقش وجایگاه وقف در آن
 3. مبانی اقتصادی وقف
 4. نقش وقف در شکوفایی و توسعه اقتصاد اسلامی
 5. تبیین الگوی اقتصادی وقف با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 6. نقش وقف در تحول نظام اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 7. زمینه های اقتصادی وقف در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
 8. نقش و جایگاه وقف در رفع رکود اقتصادی
 9. نقش وقف در مبارزه با فقر اقتصادی
 10. چالش ها، موانع و آسیب های اقتصاد وقف بنیان
 11. نقش وقف در بهره وری و تحول نظام صنعت و معدن
 12. نقش وقف در تحول نظام کشاورزی و نیل به خودکفایی
 13. نقش وقف در بانکداری اسلامی
 14. آسیب شناسی مدیریت و بهره وری موقوفات اقتصادی
 15. روش های نوین تامین مالی حوزه وقف
 16. شیوه­ های نوین تولید ثروت از موقوفات
 17. بررسی شیوه­ های نوین سرمایه گذاری در موقوفات
 18. ماهیت اوراق مشارکتی وقفی، شرایط و نقش آن در اقتصاد
 19. راهکارهای احیای اقتصاد موقوفات
 20. نقش وقف در توسعه و رونق اقتصادی صنعت گردشگری
 21. جایگاه وقف و موقوفات در برنامه های توسعه ای کشور
 22. آسیب ها و موانع کارآیی وقف و ارتقاء بهره وری موقوفات.
 23. تاثیر موقوفات بر شاخصه های پیشرفت فردی و رفاه اجتماعی
 24. آثار اقتصادی وقف در جامعه اسلامی
 25. نقش وقف در پیشرفت اقتصادی تمدن اسلامی
 26. نقش وقف در حمایت از تولید و افزایش تولید ناخالص ملی
 27. شاخصه های بهره وری مطلوب موقوفات
 28. ارائه الگوی شایسته مدیریت موقوفات با بررسی مصداقی
 29. نقش وقف در تحول نظام سلامت و ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی
 30. راهکارهای توسعه وقف از طریق بازارهای مالی
 31. وقف مشارکتی؛ تهدیدها و فرصت­ ها
 32. پویایی اقتصادی وقف از نگاه اندیشمندان مسلمان
 33. نقش وقف در ایجاد زمینه ­های اشتغال و کارآفرینی

 

   محور دوم: وقف و توسعه علم و فناوری

 1. بررسی تاریخی نقش وقف در تاسیس و حمایت از مراکز علمی
 2. نقش وقف در حمایت از تولید علم و فناوری و راهکارهای توسعه آن
 3. نقش وقف در تاسیس و حمایت از دانشگاه ها و مراکز علمی
 4. نقش وقف در توسعه و گسترش علم و فناوری
 5. نقش وقف در حمایت و توسعه مراکز دانش بنیان
 6. مولفه­ ها و شاخصه­ های وقف دانش بنیان
 7. راهکارهای ایجاد موقوفات جدید در حوزه علم و فناوری
 8. نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تامین نیازهای پژوهشی حوزه وقف و بهره وری
 9. نقش مراکز علمی در ارتقاء مدیریت و بهره وری موقوفات
 10. زمینه های تعامل دانشگاه ها و مراکز علمی و دانش بنیان با سازمان اوقاف و امور خیریه
 11. موقوفات حوزه علم و فناوری؛ تهدیدها و فرصت­ ها
 12. نقش وقف در تحول نظام آموزشی کشور
 13. جایگاه وقف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 14. نقش علم  و فناوری در ارتقای مدیریت و بهره­وری موقوفات
 15. نقش مراکز علمی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری
 16. آسیب شناسی مراکز علمی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه

 

جوایز و امتیازات:

   بخش اساتید دانشگاهی و حوزوی:

1. اعطای گواهی پذیرش مقاله، چاپ چکیده کلیه مقالات دریافتی مرتبط با موضوع همایش، نمایه سازی مقالات پذیرفته شده در پایگاه های استنادی معتبر،

2. اعطای گواهی چاپ مقاله به مقالات قابل چاپ و چاپ در مجموعه مقالات همایش

3. ارسال مقالات دارای سطح علمی ـ پژوهشی به مجلات دارای امتیاز از وزارت علوم و پی گیری چاپ آن ها

4. اولویت در همکاری علمی در پروژه های اندشکده با توجه به تخصص و رشته تحصیلی افراد  

   بخش طلاب و دانشجویان و فرهنگیان آموزش و پرورش:

1. علاوه بر موارد فوق

2. اعطای کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به رتبه های اول تا سوم

3. اعطای پژوهانه (مطابق دستورالعمل اندیشکده) به 5 مقاله منتخب

4. عضویت در باشگاه پژوهشگران اندیشکده مطالعات راهبردی فرهنگ و علوم اسلامی 

شیوه‌نامه نگارش مقالات

مقالات ارسالی بایستی مطابق ساختار زیر تدوین و ارسال گردند:

1. مقاله بایستی دارای ساختار زیر باشد: عنوان مقاله، چکیده مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت (در صورت وجود یادداشت توضیحی)، فهرست منابع.

2. ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:

1-2. منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شماره جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2، ص83). 

2-2. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مولّف)؛ مثال: (Plantinga,1998, p.71).

   - تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid,…) خودداری شود.

   - چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

3. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی (بند1) خواهد بود).

4. در پایان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به ‌طور جداگانه به ‌صورت زیر ارائه شود:

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.

   مثال: هارت‌ناک، یوستوس (1351)، ویتگنشتاین، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله: نام‌ خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمارۀ نشریه.

   مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل‌نامه مفید، ش10.

Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

5. چکیده‌ای حدّاکثر دارای 250 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حدّاکثر 10 واژه)، به‌ طور جداگانه ضمیه مقاله شود.

اندازه و نوع قلم‌ها بایستی مطابق جدول ذیل تنظیم شوند:

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

14

B Traffic Bold

عنوان مقاله

11

B Lotus

چکیده و کلمات کلیدی

12

B Lotus

متن

12

B Lotus Bold

عناوین و تیترها

 

 

 • برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چکیده) یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت مورد استفاده، خواهد بود.

 

نکات مهم:

 • حجم مقالات، از  20 صفحه حروفچینی‌شده (صفحه 300 کلمه‌ای) تجاوز نکند.
 • مقاله ارسالی در هیچ نشریه و همایش چاپ یا ارائه نشده باشد.
 • مقالات ارسالی در فضای اینترنت منتشر نشده باشند.
 • نشانی کامل نویسندگان شامل شماره تماس، نشانی پستی و پست الکترونیک، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زیرنویس صفحه اول نوشته شود.

شایان ذکر است که مقالات مغایر با شیوه‌نامه فوق پذیرفته نخواهند شد.

 

نحوه ارسال مقاله: 

waqf96@gmail.com 

هزینه های همایش:

گواهی پذیرش و چاپ چکیده مقاله: 500.000ریال

گواهی پذیرش مقاله و ثبت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)ا : 600.000ریال 

ثبت مقاله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و چاپ در مجموعه مقالات همایش: 800.000ریال

پذیرش علمی ـ پژوهشی و چاپ در مجلات دارای امتیاز از وزارت علوم (صرفا برای مقالاتی که حائز امتیاز علمی ـ پژوهشی باشند انجام خواهد شد)

توجه: هزینه فوق به ازای هر مقاله بوده و تفاوتی ندارد که مقاله توسط یک یا چند نفر نگاشته شده باشد.

      هزینه های فوق به ازای داوری و ارزیابی مقالات، چاپ و ارسال گواهی ها، ویرایش و صفحه آرایی مجموعه مقالات خواهد بود.

هزینه چاپ و ارسالِ       چکیده مقالات همایش به همراه سی دی مجموعه مقالات: 250.000ریال

       چکیده و مجموعه مقالات چاپ شده همایش: 400.000ریال                

 

 

  http://www.isctc.ir/fa/module.content_Page.27.html

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •