نقدی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور؛‌ ارزیابی میزان انحراف از حالت بهینه + لینک دانلود
انتشار مقاله مشترک دکتر منظور در فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

نقدی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور؛‌ ارزیابی میزان انحراف از حالت بهینه + لینک دانلود

انتشار مقاله مشترک دکتر منظور نقدی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور؛‌ ارزیابی میزان انحراف از حالت بهینه در فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی


فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

    
    نقدی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور؛‌ ارزیابی میزان انحراف از حالت بهینه
مقاله 4، دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 67-82 


دانلود اصل  مقاله از فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی:

http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_3292_737.html
نویسندگان
داوود منظور1 ؛ وحید آریان پور 2
1دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، تهران، ایران
چکیده
در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره‌گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل‌سازی می‌شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه‌های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به‌ دست می‌آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده‌آل مشخص گردد. مهم‌ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می‌باشند:
1- متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده‌آل را نشان می‌دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی‌اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که واقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی و تعهد به اجرای برنامه‌های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می‌کنند.
کلیدواژگان
تولید برق؛ مدل MESSAGE؛ توسعه بهینه؛ مصرف سوخت؛ انتشار دی اکسید کربن

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •