تحلیل مقایسه‏ ای مدل‏های مفهومی تاب ‏آوری اقتصادی در عرصه اجتماع و ارائه یک مدل مفهومی بر اساس اندیشه‏ های مقام معظم رهبری / یاسر سلیمانی
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

تحلیل مقایسه‏ ای مدل‏های مفهومی تاب ‏آوری اقتصادی در عرصه اجتماع و ارائه یک مدل مفهومی بر اساس اندیشه‏ های مقام معظم رهبری / یاسر سلیمانی

تحلیل مقایسه ‏ای مدل‏های مفهومی تاب‏ آوری اقتصادی در عرصه اجتماع و ارائه یک مدل مفهومی بر اساس اندیشه ‏های مقام معظم رهبری/ / یاسر سلیمانی

معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

عنوان و نام پدیدآور     :     تحلیل مقایسه‏ای مدل‏های مفهومی تاب‏آوری اقتصادی در عرصه اجتماع و ارائه یک مدل مفهومی بر اساس اندیشه‏های مقام معظم رهبری/ / یاسر سلیمانی
محل تحصیل     :     : دانشگاه امام صادق (ع) . معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل     :     ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق (ع)
صفحه شمار     :     ج، ۱۸۷ ص.
یادداشت     :     چکیده ها: فارسی - عربی- انگلیسی
چکیده     :  

   ادبیات تاب‏آوری و خصوصاً تاب‏آوری اقتصادی در چند دهه گذشته و با بروز بحران‏های اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابل‌توجهی یافته و انواع مدل‏ها و چارچوب‏های مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در مقاوم‏سازی اقتصادها داشته‏اند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویایی‏های درون‌زا و همچنین چالش‏ها و شوک‏های بیرونی وارده بر آن، بیش‌ازپیش رو به مقاوم‏سازی اقتصادی آورده که این مهم را با مطالبه و ابلاغ «سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری (حفظه‏الله) و گفتمان‏ نخبگانی و مردمی حاصل از آن، شاهد هستیم. حال پرسش اصلی این است که آیا مدل‏‏ها و چارچوب‏‏‏های نظری موجود در ادبیات علمی‏ تاب‏آوری اقتصادی به‏ویژه مدل‏هایی که با تأکید بر عرصه اجتماع از ابعاد جامعی برخوردارند، از سازگاری لازم با اندیشه مقام معظم رهبری (حفظه‏الله) و سیاست‏‏‏های کلی ابلاغی از سوی ایشان برخوردار هستند یا خیر؟؛ برای حصول به پاسخ، با اتخاذ روش‏های توصیفی-تحلیلی و اسنادی-کتابخانه‏ای، ضمن مروری بر ادبیات علمی تاب‏آوری اقتصادی با تأکید بر عرصه اجتماع، مدل P.E.O.P.L.E.S. به‌عنوان مدل مختار، انتخاب شد. همچنین با استفاده از روش نظریه داده‏بنیاد و کدگذاری 39 مورد از سیاست‏های کلی نظام، مدل مفهومی «تاب‏آوری و مقاوم‏سازی اجتماعی-اقتصادی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری (حفظه‏الله)»، استخراج گردید. در نهایت از تلفیق و تجمیع دو مدل مفهومی P.E.O.P.L.E.S. و مدل مفهومی برآمده از سیاست‏های کلی، مدل نهایی تحت عنوان مدل «مقاوم‏سازی اقتصادی-اجتماعی»، ارائه شد که می‏توان آن را ویرایش ارتقاءیافته و بومی‏شده‏ای از مدل P.E.O.P.L.E.S. دانست، به‌نحوی‌که این مدل مفهومی به‌دست‌آمده شامل هفت بعدِ توسعه و پیشرفت اقتصادی، زیرساخت‏های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی، مباحث جمعیتی، مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی، مباحث اجرایی-تقنینی، توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری، منابع طبیعی، زیست‏محیطی و اکولوژیکی، و 200 مؤلفه می‏باشد. در پایان و به‌عنوان ماحصل سیاستی مدل مذکور، دلالت‏های سیاستی مدل در دو قالب دلالت‏های شکلی و دلالت‏های محتوایی ارائه شد و پیشنهاداتی جهت توسعه و تکمیل مدل ذکر گردید.


    :     انتشرت أدبیات الصمود، بشکل نظری وعملی ملفت للأنظار، وخاصة الصمود الاقتصادی، خلال العقود الأخیرة مع ظهور الأزمات الاقتصادیة والمالیة الإیجابیة والسلبیة، وحاولت مختلف أنواع النماذج والأطر النظریة على المستوى المؤسسی، والاجتماعی والوطنی، أن تعزز اقتصادها. و قد إتجه الإقتصاد الإیرانی نحو التعزیز الاقتصادی خلال العقدین الماضیین بسبب دینامیته الذاتیة، وکذلک التحدیات والصدمات الخارجیة التی تعرض لها، وهو ما شهدناه من خلال طلب وإبلاغ "السیاسات العامة للاقتصاد المقاوم" من قبل المرشد الإیرانی الأعلى قائد الثورة "حفظه الله"، والخطاب النخبوی والشعبی الناتج عن ذلک. والآن السؤال الرئیسی هو، أن النماذج و الأطر النظریة الموجودة فی الأدبیات العلمیة للصمود الاقتصادی، خاصة النماذج التی تتسم بأبعاد شاملة من خلال الترکیز على القطاع الاجتماعی، هل هی متلائمة بشکل مناسب مع أفکار المرشد الأعلى "حفظه الله"، والسیاسات العامة التی قام بالإبلاغ بها أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال، تم اختیار نموذج P.E.O.P.L.E.S. کنموذج منتخب، من خلال اتباع المناهج الوصفیة – التحلیلیة و الوثائق – المکتبیة، مع مراجعة الأدبیات العلمیة للصمود الاقتصادی والترکیز على القطاع الاجتماعی. کذلک ومن خلال اللجوء إلى طریقة نظریة الأرض وترمیز 39 حالة من السیاسات العامة للنظام، تم استخرام النموذج النظری "الصمود والتعزیز الاجتماعی – الاقتصادی بناءً على أفکار قائد الثورة "حفظه الله". فی النهایة ومع دمج وجمع النموذج النظری P.E.O.P.L.E.S. والنموذج النظری المنبثق عن السیاسات العامة، تم عرض النموذج النهائی تحت عنوان نموذج "التعزیز الاقتصادی – الاجتماعی"، والذی یمکن اعتباره نسخة معدلة محلیة عن النموذج P.E.O.P.L.E.S.، حیث أن هذا النموذج الناتج، یشمل سبعة أبعاد مطورة، اقتصادیة، وبنى تحتیة مادیة ومعلوماتیة واتصلات، وقضایا السکان، وقضایا وشؤون ثقافیة / اجتماعیة، وقضایا تنفیذیة – تشریعیة، وتطویر التعلیم والعلوم والتکنولوجیا، والموارد الطبیعیة، والبیئیة والإیکولوجیة، و 200 عنصر.


    :     With positive and negative economic and financial crises, the resilience, especially economic resilience, literature has had a considerably theoretical and applied range for the last few decades. Different models and conceptual frameworks have also tried to strengthen economies at organizational, community and national levels. The economy of Iran has also moved towards the economic strengthening more than before, with respect to endogenous dynamisms and the external shocks and challenges imposed on it. The importance of this situation can be observed through the general policies of Moqawama Economy announced and demanded by the Supreme Leader (May God Protect Him) along with the public and elite discourse caused by it.Now the main question is whether the theoretical frameworks and models discussed in the scientific literature of economic resilience, especially the models with comprehensive dimensions emphasizing the community, are compatible enough with the Supreme Leader’s (May God Protect Him) opinion and the general policies announced by him? Adopting descriptive-analytical and documentary-desk study methods and reviewing the scientific literature of economic resilience, emphasizing the community, the P.E.O.P.L.E.S. model was selected as the independent one. Using the grounded theory and coding 39 cases of the general policies of the system, the conceptual resilience and the economic-community strengthening model was extracted based on the Supreme Leader’s (May God Protect Him) opinion. At last, both conceptual models, the P.E.O.P.L.E.S. and the one taken from general policies. were integrated and aggregated to present the final model entitled the economic-community strengthening, which can be considered an upgraded and localized version of P.E.O.P.L.E.S. The resulted conceptual model included the following seven dimensions: the economic development and growth; physical and informational-communicational infrastructures; demographic discussions; cultural-community affairs and issues; executive-legislative discussions; the development and evolution of education, science and technology; and the environmental, ecological and natural resources. It also contained 200 components.Finally and as the policy result of the above-mentioned model, the policy implications of the model were presented as the formal and conceptual implications. Some suggestions were also made to develop and complete this model
موضوع     :     اقتصاد مقاومتی
    :     Moqawama Economy
    :     مدل p.E.O.P.L.E.S
    :     the P.E.O.P.L.E.S. Model
    :     مقام معظم رهبری
    :     ُُُِsupreme leader
    :     تاب آوری اقتصادی اجتماعی
    :     economic-community Resilience
توصیفگر     :     ‏
شناسه افزوده     :     استاد راهنما: پیغامی، عادل
    :     ، استاد مشاور: عبدالملکی، حجت الله
شناسه افزوده     :     دانشگاه امام صادق (ع)
    :     معارف اسلامی و اقتصاد

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •