بررسی تطبیقی سیاست‌های تجاری در عرصه بین‌الملل از منظر مکاتب منتخب اقتصاد سیاسی در راستای تحقق راهبرد برون‌گرایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی ایران و کره جنوبی)/ / امین شاه‌بابای آشتیانی
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده

بررسی تطبیقی سیاست‌های تجاری در عرصه بین‌الملل از منظر مکاتب منتخب اقتصاد سیاسی در راستای تحقق راهبرد برون‌گرایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی ایران و کره جنوبی)/ / امین شاه‌بابای آشتیانی

بررسی تطبیقی سیاست‌های تجاری در عرصه بین‌الملل از منظر مکاتب منتخب اقتصاد سیاسی در راستای تحقق راهبرد برون‌گرایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی ایران و کره جنوبی)/ / امین شاه‌بابای آشتیانی

نام مرکز     :     کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک     :     پایان نامه فارسی
زبان مدرک     :     فارسی
شماره رکورد     :     373835
شماره مدرک     :     ‭پ۳۱۳۵‬
شماره راهنما     :     ‭‮الف‬۴۷۲‬
سرشناسه     :     ، پایان نامه نویس :شاه‌بابای آشتیانی، امین
عنوان و نام پدیدآور     :     بررسی تطبیقی سیاست‌های تجاری در عرصه بین‌الملل از منظر مکاتب منتخب اقتصاد سیاسی در راستای تحقق راهبرد برون‌گرایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی ایران و کره جنوبی)/ / امین شاه‌بابای آشتیانی
محل تحصیل     :     : دانشگاه امام صادق(ع).دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل     :     ، ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار     :     ۱۳۳ ص.
یادداشت     :     چکیده ها: فارسی - عربی - انگلیسی
چکیده     :     در منظومه اقتصاد مقاومتی که امروزه ابعاد گوناگونی از آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، بر عنصر درون‌زایی در عین برون‌گرایی تاکید شده و توضیح داده می‌شود جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال حضور فعال و مؤثر در ارتباطات دوجانبه، منطقه‌ای و مجامع جهانی است. از همین‌روست که تجارت بین‌الملل و بالطبع سیاست‌های تجاری هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملیاتی و اجرایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و این نوشتار نیز به این موضوع می‌پردازد.پس از بیان کلیات در فصل اول این تحقیق، در فصل دوم مقوله تجارت بین‌الملل از منظر سه دیدگاه منتخب اقتصاد سیاسی یعنی واقع‌گرایی، لیبرالیسم و ساختارگرایی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. جمع‌بندی بین این سه مکتب نشان خواهد داد که نظریات موجود دیدگاه‌های مختلفی نسبت به تجارت بین‌الملل دارند و این‌گونه نیست که اندیشمندان تنها از بعد کلاسیکی به این موضوع بپردازند.در فصل سوم و چهارم به جنبه عملیاتی و اجرایی مسئله پرداخته می‌شود و بدین منظور در فصل سوم تجربه کره جنوبی به‌عنوان یک نمونه موردی از کشوری که در سیاست‌های تجاری موفقیت‌های قابل توجهی داشته است و در فصل چهارم تجربه ایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام مقایسه بین سیاست‌های تجاری در این دو کشور به فصل آخر واگذار شده و نتیجه‌گیری می‌شود که اولاً در بعد بینشی اثرگذاری تجارت خارجی زمانی اتفاق می‌افتد که کشور آمیزه‌ای از حمایت‌گرایی و آزادسازی را طبق برنامه‌ای مدون به‌کار گیرد و جانب‌داری متعصبانه از سیاست‌های آزادسازی مفید فایده نخواهد بود. ثانیاً از بعد عملیاتی تجربه کشورهای مختلف و از جمله کره جنوبی به شش سیاست اصلی از مجموعه‌ی سیاست‌های تجاری اشاره می‌کند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.


    :     النظام الاقتصاد المقاوم، الذی درس مختلف جوانبه الیوم، یشدد على التدفق الداخلی فی نفس النظرة الخارجیة، ویوضح أن جمهوریة إیران الإسلامیة تسعى إلى مشارکة فعالة فی الرابطات الثنائیة و الإقلیمیة و الدولیة. و هذا هو السبب فی أن التجارة الدولیة، وبالتالی، سیاسات التجاریة أصبحت بالغة الأهمیة سواء من الناحیة النظریة أو التشغیلیة، و تتناول هذه الورقة هذه المسألة.بعد شرح العمومیات فی الفصل الأول من هذه الدراسة، فی الفصل الثانی، یناقش موضوع التجارة الدولیة من وجهة نظر ثلاثة منظورات للاقتصاد السیاسی، أی الواقعیة، اللیبرالیة، والهیکلیة. سیظهر ملخص هذه المدارس الثلاث أن النظریات الحالیة لها وجهات نظر مختلفة بشأن التجارة الدولیة، و طریقة کلاسیکیة لیست الطریقة الوحیدة للعلماء للترکیز على هذا الموضوع.فی ما یلی یتناول الفصلان الثالث و الرابع الجانب التنفیذی للمشکلة. و تحقیقا لهذه الغایة، تدرس تجربة کوریا الجنوبیة فی الفصل الثالث التی حقق نجاحا کبیرا فی إعمال سیاسة التجاریة و فی الفصل الرابع، تجری دراسة تجربة إیران أیضا.و أخیرا، تترک المقارنة بین سیاسات الأعمال فی هذین البلدین إلى الفصل الأخیر و تخلص أولا أن أثر التجارة الخارجیة هو عندما یعتمد البلد مزیجا من الحمائیة والتحریر وفقاً لبرنامج مقنن و الدعم بتعصب لسیاسات التحریر لن یکون مفیدا. و ثانیا، من وجهه التنفیذی یشیر تجربة بلدان مختلفة، بما فی ذلک کوریا الجنوبیة، إلى السیاسات الرئیسیة الست من مجموعة السیاسات التجاریة التی ینبغی أن تولى اهتماما خاصا.


    :     Of the Moqvemati (resistive) economy context, in which various aspects of it has been studied nowadays, it has emphasized on the endogeneity element as well as the extraversion element, and it is explained that the Islamic Republic of Iran is seeking for active and effective participation in bilateral, regional and world assemblies. Therefore international trade and naturally trade policies have taken special importance both theoretically and practically, and this paper deals with the issue.After explaining the basics in the first chapter of this research, the topic of international trade is discussed from the standpoint of three chosen perspectives of political economy, namely realism, liberalism, and structuralism in the second chapter. The summing up of these three schools will show that the existing views have different opinions on international trade, and it is not that the scholars may look at the subject only in a classic perspective.In the third and fourth chapters we address the operational and executive aspects of the issue and for this purpose, in the third chapter, the South Korea's experience, as a case study of a country which has had significant success in trade policy is studied. Then Iran's experience in the fourth chapter is being studied.Finally, the comparison of the trade policies in these two countries is left to the last chapter and we conclude that, firstly, from the theoretical point of view the effectiveness of foreign trade emerges when a country adopts a mixed policy of protectionism and liberalization in a calculated and codified way, and fanatical zealotry in favor of liberalization policies makes no sense. Secondly, from the operational point of view, the experience of various countries, including South Korea, points to six basic policies of the trade policy set of which a great attention has to be attached to them.

موضوع     :     تجارت بین الملل
    :     International Trade
    :     سیاست تجاری
    :     Trade Policy
    :     آزادسازی
    :     Liberation
    :     حمایت گرایی
    :     Protectionism
شناسه افزوده     :     ، استاد راهنما:شعبانی، احمد
    :     ، ، استاد مشاور: عیوضلو، حسین

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •