مقاله مشترک دکتر ندری با عنوان «الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران»

مقاله مشترک دکتر ندری با عنوان «الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران»

مقاله مشترک دکتر ندری با عنوان «الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران» در فصلنامه علمی پژوهشی نظریه‌­های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز منتشر شد.

طراحی الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران
مقاله 2، دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-46
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
یعقوب محمودیان 1 ؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی2 ؛ محمدحسین پورکاظمی3 ؛ کامران ندری4
1دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور
2دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور
3دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
4استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
چکیده
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، از مبانی پایه‌‌‌ای هر اقتصاد روبه‌‌‌ رشد و توسعه محسوب می‌‌‌شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده‌‌‌ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می‌‌‌رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه‌‌‌یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده‌‌‌ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می‌‌‌دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه‌‌‌های بکارگیری آن‌‌‌ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده‌‌‌گذاری، میزان حق‌‌‌الوکاله و سود بانک نیز افزایش می‌‌‌یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک‌‌‌ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می‌‌‌شود.

برای دریافت مقاله کلیک کنید  اصل مقاله

منبع:http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5786.html

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •