انتشار دو مقاله علمی پژوهشی  از استادان و دانش آموختگان دانشکده در  شماره چهاردهم مجله معرفت اقتصاد اسلامی

انتشار دو مقاله علمی پژوهشی از استادان و دانش آموختگان دانشکده در شماره چهاردهم مجله معرفت اقتصاد اسلامی

دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی هفت مقاله است که دو مقاله آن را استادان و دانش آموختگان دانشکده نگاشته اند.

این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی هفت مقاله، از جمله «منطق فعالیت اقتصادی از دیدگاه علامه طباطبایی در مقایسه با اقتصاد کلاسیک» به قلم سیدمحمدکاظم رجایی، «مقایسه تطبیقی اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامی» نوشته سعید فراهانی فرد و وحید بیگدلی و «محدودیت‌های فلسفی بهره‏ گیری از نظریه‏ بازی‏‌ها در تحلیل‏‌های تعاملی اقتصاد اسلامی» نوشته محمدهادی زاهدی‏ وفا، محمدمهدی عسکری، محمد نعمتی و مهدی موحدی بک نظر است.
همچنین «منشأ تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب در اقتصاد اسلامی» نوشته نصرالله خلیلی تیرتاشی «نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم سیدهادی عربی و محمدجواد رضائی، «معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS »  نوشته محمدنقی نظرپور،  روح‌الله عبادی  و سیدهادی میرحسینی و «شاخص ها و نماگرهای تأمین معاش در پیشرفت انسانی اسلامی» به قلم محمد جمال خلیلیان اشکذری و محمد بیدار، دیگر مقالات این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» هستند.

 

محدودیت‏های فلسفی بهره ‏گیری از نظریه‏ بازی‏ها در تحلیل‏های تعاملی اقتصاد اسلامی

محمدهادی زاهدی‏ وفا/ دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام                  Zahedi@isu.ac.ir

محمدمهدی عسکری/ دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام               M.askari@isu.ac.ir

محمد نعمتی/ استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام                        Nematy@isu.ac.ir

مهدی موحدی بک نظر/ دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام         Movahedi@isu.ac.ir

دریافت: 25/11/1394 ـ پذیرش: 20/05/1395

چکیده

گسترش استفاده از نظریه بازی‏ها در اقتصاد زمینه ساز استفاده بیشتر از تکنیک های ریاضی در تحلیل رفتارهای تعاملی بوده است. در این بین محققان اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان از زبان یا ابزار ریاضیاتی (به ظاهر خنثی) برای تحلیل رفتارهای تعاملی مورد مطالعه خود در اقتصاد اسلامی بهره می‏برند. اما به نظر می‏رسد نظریه بازی‏ها آنگونه که ادعا می‏شود خنثی نباشد. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که در صورت امکان استفاده از این نظریه برای تبیین‏ موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی، چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟ بنا به فرضیه مقاله، استفاده از نظریه بازی های در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی با برخی محدودیت های فلسفی روبرو است. یافته های تحقیق حاکی از مبتنی بودن نظریه بازی ها بر چهار مبنای فلسفی (1) تقدم فهم سازگار بر صدق تجربی؛ (2) ابزارگرایی بدون پیش‏بینی قابل قبول و (3) تقدم صدق صوری مبتنی بر اصول موضوعه بر صدق تجربی و (4) تمسک به عقلانیت ابزاری می باشد. وابستگی این نظریه به مبانی قابل مناقشه فوق محدودیت هایی را برای کاربرد آن در مطالعات اقتصاد اسلامی ایجاد می نماید. بر این اساس، محققان اقتصاد اسلامی پیش از استفاده از نظریه‏بازی‏ها باید از آثار پذیرش این مبانی بر نتایج تحلیل خود آگاه باشند.

کلیدواژه ها: نظریه‏ بازی ‏ها،‏ اقتصاد اسلامی، مبانی فلسفی اقتصاد، روش شناسی

طبقه ‏بندی JEL: B00, B40, C02, C18, C70 ،، P4.

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/157

 

نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامی

سیدهادی عربی/ دانشیار دانشگاه قم                                                             Hadiarabi@Gmail.com

محمدجواد رضائی/ دکتری علوم اقتصادی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام           Rezaee.mj@Gmail.com

دریافت: 24/08/1394 ـ پذیرش: 05/02/1395

چکیده

برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی‏ها، به تبیین عدالت پرداخته‏اند. این مقاله به تقریر ایدۀ ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق‏ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می‏پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره‏گیری از آموزه‏های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق‏ها در وضعیت بی‏سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق‏هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایدۀ ساگدن است. هرچند شیوۀ تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش‏هایی چون عدالت به واقعیت ‏ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان‏محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق‏های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است.

کلیدواژه‏ها: عدالت اقتصادی، ساگدن، اقتصاد اسلامی، انتظارات هنجاری، نظریه بازی‏ها، نظم خودانگیخته.

طبقه‏بندی JEL: C73, D63, P48، P4

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/159

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •