نشست‌ «مسائل فقهی پول مجازی»
توسط هسته مطالعاتی اقتصاد فضای مجازی برگزار می‌شود؛

نشست‌ «مسائل فقهی پول مجازی»

توسط هسته مطالعاتی اقتصاد فضای مجازی برگزار می‌شود؛ نشست‌ «مسائل فقهی پول مجازی»

توسط هسته مطالعاتی اقتصاد فضای مجازی برگزار می‌شود؛
نشست‌ «مسائل فقهی پول مجازی» با حضور جناب آقای دکتر مصباحی ‌مقدم

زمان: یکشنبه 31 اردیبهشت ماه؛ ساعت 10

مکان: سالن شهید صدر ره