پنج شنبه 29 تیرماه 1396؛ از ساعت 18 تا 19:30  تهران- خیابان خراسان؛ خیابان لرزاده؛ مسجد لرزاده
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت احسان آقاجانی معمار دانشجوی دکتری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پنج شنبه 29 تیرماه 1396؛ از ساعت 18 تا 19:30 تهران- خیابان خراسان؛ خیابان لرزاده؛ مسجد لرزاده

اطلاعیه مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت احسان آقاجانی معمار دانشجوی دکتری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد زمان: پنج شنبه 29 تیرماه 1396؛ از ساعت 18 تا 19:30مکان: تهران- خیابان خراسان؛ خیابان لرزاده؛ مسجد لرزاده

اطلاعیه مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت احسان آقاجانی معمار دانشجوی دکتری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد 

زمان: پنج شنبه 29 تیرماه 1396؛ از ساعت 18 تا 19:30

مکان: تهران- خیابان خراسان؛ خیابان لرزاده؛ مسجد لرزاده