برگزاری دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

برگزاری دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

برگزاری دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی و چالشهای اصلی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال