نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران

نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران

برگزاری نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران - زمستان ۱۳۹۶

اطلاعات مربوط به این جشنواره در اطلاعیه زیر آمده است.