رونمایی نسخه پیش چاپ «اولین اثر ایجابی حوزه» نظام مالی، در دانشگاه امام صادق(ع)

رونمایی نسخه پیش چاپ «اولین اثر ایجابی حوزه» نظام مالی، در دانشگاه امام صادق(ع)

رونمایی نسخه پیش چاپ «اولین اثر ایجابی حوزه» نظام مالی، در دانشگاه امام صادق(ع)

برای اولین بار
رونمایی نسخه پیش چاپ «اولین اثر ایجابی حوزه» نظام مالی، در دانشگاه امام صادق(ع)
🔰کتاب نظام مالی نوین اسلامی🔰

دوشنبه 24مهر
ارائه مولف: ساعت 9 تا 10:30
نقد و بررسی اساتید: 10:30 الی 12