«هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی»  موضوع :  « معماری تامین مالی اسلامی دولت: ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات»

«هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی» موضوع : « معماری تامین مالی اسلامی دولت: ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات»

«هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی» موضوع : « معماری تامین مالی اسلامی دولت: ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات»

انجمن مالی اسلامی ایران برگزار می کند:

«هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی» 
موضوع :  « معماری تامین مالی اسلامی دولت: ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات»
با سخنرانی:
دکتر مجیدکریمی
دکتر سلمانی