ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)
انتشار مقاله مشترک دکتر شریف زاده در فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی

ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه‌های برون‌زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده‌های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد.

ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)

لینک دانلود اصل مقاله: http://eco.iaufb.ac.ir/article_50232.html
مقاله 3، دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 57-83    
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد اکبری 1؛ محمد جواد شریف زاده2؛ علی رنجبرکی3    
1دانشجوی دکتری اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
2عضو هیات علمی / دانشگاه امام صادق (ع)
3عضو هیات علمی / گروه اقتصاد ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی- جهاد دانشگاهی
چکیده
هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه‌های برون‌زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده‌های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه‌های برون‌زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می‌شود. براساس یافته‌ها، پیشنهاد می­شود در هنگام بروز تکانه­های برون­زا به­ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون‌زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.
کلیدواژه ها
طبقه‌بندی JEL: E17؛ E12؛ C5 واژگان‌کلیدی: الگوی تعادل ‌عمومی پویای‌ تصادفی (DSGE)، ارجحیت‌ مصرف‌ کالاهای ‌داخلی، نوسانات ‌نرخ ارز

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •