بررسی قرارداد‌های نفتی بیع متقابل در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف
انتشار مقاله مشترک دکتر عسکری و حمیدرضا معبودی در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

بررسی قرارداد‌های نفتی بیع متقابل در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف

در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد‌های بیع متقابل (نسل سوم) مدل‌سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است.

   بررسی قرارداد‌های نفتی بیع متقابل در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف

لینک دانلود اصل مقاله: http://jiee.atu.ac.ir/article_7997.html
مقاله 4، دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 107-132   
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2017.7997
نویسندگان
محمدمهدی عسکری ؛ حمیدرضا معبودی    
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1396،  تاریخ پذیرش: 02 آبان 1396
چکیده
در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد‌های بیع متقابل (نسل سوم) مدل‌سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می‌دهد قرارداد‌های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می‌باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی‌دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می‌آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می‌باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه‌ای طراحی می‌شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند.
کلیدواژه ها
قرارداد نفتی بیع متقابل؛ مخاطرات اخلاقی مضاعف؛ تابع کاب داگلاس

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •