یادآوری برگزاری دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی در چهارشنبه ۲۲ آذرماه

یادآوری برگزاری دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی در چهارشنبه ۲۲ آذرماه

یادآوری برگزاری دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی در چهارشنبه ۲۲ آذرماه

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به گرافیک زیر مراجعه نمایید.