تمدید حکم سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

تمدید حکم سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

تمدید حکم سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

حکم سرپرستی معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد برای دکتر حسن کیایی توسط ریاست محترم دانشگاه تمدید گردید.

متن حکم در ادامه آمده است.