انتشار دو مقاله نگارش یافته با همکاری دکتر بکی حسکویی مدیر دفتر مدلسازی دانشکده اقتصاد دانشگاه‌ امام صادق (ع)

انتشار دو مقاله نگارش یافته با همکاری دکتر بکی حسکویی مدیر دفتر مدلسازی دانشکده اقتصاد دانشگاه‌ امام صادق (ع)

انتشار دو مقاله نگارش یافته با همکاری دکتر بکی حسکویی مدیر دفتر مدلسازی دانشکده اقتصاد دانشگاه‌ امام صادق (ع)

تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه‌یابی پویا

علیرضا باستانی ، سید محمدجواد رزمی، علی اکبر ناجی میدانی، مرتضی بکی حسکوئی

دوره ۳، شماره ۶ - ( فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی ۱۳۹۶ )

چکیده: هدف این مطالعه تعیین سهم بهینه صندوق­ توسعه ملی از درآمدهای نفتی می­باشد. برای این منظور در چارچوب مدل کینز- رمزی و تحت شرایط عدم اطمینان، یک مدل تعادل عمومی پویا طراحی و کالیبره شده و مسیر بهینه پس­انداز، سرمایه­ گذاری و مصرف درآمدهای نفتی کشورمان برای دوره 1458-1394 در قالب سناریوهای مختلف بهبود بهره‌وری استخراج شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد نرخ بهینه سرمایه­گذاری بر مبنای قاعده طلایی، معادل 15 درصد، نرخ بهینه پس‌انداز در صندوق 33 درصد، نرخ بهینه مصرف دولت معادل52 درصد از درآمد نفتی می­باشد و حداکثر میزان منابع ذخیره شده در صندوق طی دوره به 83/4 برابر درآمد اولیه می­رسد. نتایج حاصل از بهینه‌سازی در قالب سناریوهای مختلف نشان می‌دهد با بهبود بهره­وری، ریسک سرمایه­گذاری کاهش یافته و نرخ بهینه سرمایه­گذاری افزایش می­یابد در نتیجه اقتصاد از ظرفیت­های مناسبی برای مقابله با شوک‌های دائمی قیمت نفت برخوردار شده و نیاز به اندوخته‌سازی منابع در صندوق و همچنین تبعات شوک‌های دائمی منفی قیمت نفت کاهش می­یابد.

 

اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

رحمان سعادت، اسمعیل ابونوری؛ مرتضی بکی حسکویی؛ محمد حسن زارع

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 131-168

چکیده: در این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا پرداخته است. به این منظور، ابتدا مدل بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 کالیبره شده و سپس، مدل برای سناریوی پایه و سناریوی رقیب ــ به معنای کاهش تعرفه‌ها به سطح میانگین تعرفه‌های 22 کشور درحال‌توسعه ملحق شده به سازمان ــ شبیه‌سازی شده است. همچنین، براساس نتایج به‌دست‌آمد، در یک افق بلندمدت سی ساله، سطح رفاه خانوارها در تمام سال‌های پس از الحاق، در مقایسه با قبل از الحاق، افزایش یافته، اما در دهه‌ اول پس از الحاق، نرخ رشد رفاه نسبت به قبل از الحاق، روندی نزولی دارد و روند افزایشی رفاه نیز، از دهه سوم پس از الحاق آغاز می‌شود.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •