امکان سنجی اقتصادی استفاده از ابزار بانک انتقالی در حل معضل توقف بانکی در ایران مبتنی بر بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / محمدجواد رفیعی
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

امکان سنجی اقتصادی استفاده از ابزار بانک انتقالی در حل معضل توقف بانکی در ایران مبتنی بر بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / محمدجواد رفیعی

معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد --امکان سنجی اقتصادی استفاده از ابزار بانک انتقالی در حل معضل توقف بانکی در ایران مبتنی بر بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / محمدجواد رفیعی
نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 374286
شماره مدرک : ‭پ۳۱۵۹‬
شماره راهنما : ‭‮الف‬۴۷۶‬
سرشناسه : ، پایان نامه نویس :رفیعی، محمدجواد
عنوان و نام پدیدآور : امکان سنجی اقتصادی استفاده از ابزار بانک انتقالی در حل معضل توقف بانکی در ایران مبتنی بر بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / محمدجواد رفیعی
محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق(ع). معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل : ، ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار : ۱۱۵ ص.
یادداشت : چکیده ها: فارسی - عربی - انگلیسی
چکیده : یکی از تهدیدهای کنونی و مهم اقتصاد ایران احتمال ورشکستگی نظام بانکی است. با توجه به اینکه نظام فعلی ورشکستگی توان پاسخگویی به بحران نظام بانکی را ندارد، نیازمند نظام دیگری هستیم که با استفاده از آن خدمات کلیدی نهاد مالی متوقف ادامه یابد، آثار و تبعات ناشی از ورشکستگی آن نهاد منجر به اختلال سیستمی نشود و هزینه‌ای به منابع مالیات‌دهندگان و دولت تحمیل نشود. نظام گزیر نظام خاص توقف بانکی است که می تواند هر سه هدف را به صورت همزمان برآورده نماید. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای به معرفی نظام گزیر و ابزار بانک انتقالی- به عنوان یکی از ابزارهای گزیر - پرداختیم و پس از معرفی روش داده بنیاد، با استفاده از این روش امکان‌سنجی بانک انتقالی در ایران را انجام دادیم. داده‌های روش داده بنیاد، مصاحبه با نخبگان بود که با استفاده از آن‌ها و پس از انجام مراحل روش داده بنیاد به یک مدل مفهومی رسیدیم. در این مدل مفهومی مراحل بانک انتقالی از زمان تشکیل تا خاتمه یافتن آن احصا شدند و علاوه بر این مراحل، الزاماتی که باید برای بانک انتقالی مدنظر قرار گیرند مانند الزامات اجرایی و الزامات خاص توقف منفرد در مقابل بحران سیستمی بدست آمدند؛. در پایان نیز مبتنی بر مدل به دست آمده پیشنهادات لازم جهت شکل‌گیری نظام گزیر و به ویژه ابزار بانک انتقالی ارائه شده است.
  : ومن بین التهدیدات الحالیة والهامة للاقتصاد الإیرانی إمکانیة إفلاس النظام المصرفی. وبالنظر إلى أن نظام الإفلاس الحالی غیر قادر على الاستجابة لأزمة النظام المصرفی، نحن بحاجة إلى نظام آخر حیث تستمر الخدمات الرئیسیة للمؤسسة المالیة الفاشلة، والنتائج المترتبة على إفلاسها لا تؤدی إلى اضطراب نظامی، کما لن یتم فرض تکالیف على دافعی الضرائب وموارد الدولة. نظام معالجه المصارف الذی هو نظام مصرفی خاص فشل یمکن أن تلبی جمیع الأهداف الثلاثة فی وقت واحد. وقد استخدمنا فی هذا البحث طریقة بحثیة للمکتبة لإدخال نظام معالجه المصارف وأداة مصرف مجسر ، کأدوات معالجه المصارف، وبعد إدخال النظریة المجذّرة، وباستخدام هذه الطریقة، نفذنا جدوى دراسة مصرفیة مجسر فی إیران. کانت البیانات من النظریة المجذّرة هی مقابلة مع النخب، واستخدامها واتباع خطوات النظریة المجذّرة، وصلنا إلى نموذج مفاهیمی. فی هذا النموذج المفاهیمی، تم قیاس مراحل مصرف مجسر من وقت تشکیله حتى اکتماله، وبالإضافة إلى هذه الخطوات، فإن المتطلبات التی ینبغی النظر فیها مصرف مجسر ، مثل المتطلبات التنفیذیة والمتطلبات المحددة لفشل واحد ضد أزمة نظامیة، کما تم الحصول علیها. وفی النهایة، وبناء على النموذج الذی تم الحصول علیه، قدمت الاقتراحات اللازمة لتشکیل نظام معالجه المصارف ولا سیما أداة مصرف مجسر.
  : One of the current and important threats to Iran's economy is the possibility of a bankruptcy of the banking system. Given that the current system of bankruptcy is not capable of responding to the banking system crisis, we need another system whereby the key services of the failed financial institution continues, and the consequences of its bankruptcy do not result in a systemic disturbance, and also costs will not be imposed on taxpayers and the state resources. Resolution regime that is a special banking failing regime could meet all three goals simultaneously. In this research, we used a library research method to introduce the resolution regime and bridge bank tool, as a resolution tools, and after introducing the grounded theory, using this method, we carried out feasibility of bridge bank study in Iran. The data of the grounded theory was an interview with the elites, using them and following the steps of the grounded theory, we arrived at a conceptual model. In this conceptual model, the stages of the bridge bank were measured from the time it was formed until its completion, and in addition to these steps, the requirements that should be considered for the bridge bank, such as the executive requirements and the specific requirements for single fail against a systemic crisis, were also obtained. In the end, based on the obtained model, the necessary suggestions for the formation of the resolution regime and especially the bridge bank tool have been presented.
موضوع : امکان سنجی اقتصادی
  : Economic Feasibility
  : نظام گزیر
  : Resolution Regime
  : ابزار بانگ انتقالی
  : Bridge Bank Tool
  : توقف نظام بانکی
  : Banking System
  : بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
  : Ninth Paragraph of the General Policies of Resistance Economy
  : روش داده بنیاد
  : Grounded Theory
شناسه افزوده : ، استاد راهنما:شریف‌زاده، محمدجواد
  : ، ، استاد مشاور:سلیمانی، محمد
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق(ع)
  : معارف اسلامی و اقتصاد
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •