الگوی تعبیه مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کتب درسی مبتنی بر بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کتب درسی منتخب دوره متوسطه اول/ / مهدی رحیمی نسب
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

الگوی تعبیه مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کتب درسی مبتنی بر بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کتب درسی منتخب دوره متوسطه اول/ / مهدی رحیمی نسب

الگوی تعبیه مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کتب درسی مبتنی بر بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کتب درسی منتخب دوره متوسطه اول/ / مهدی رحیمی نسب

کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک     :     پایان نامه فارسی
زبان مدرک     :     فارسی
شماره رکورد     :     326206
شماره مدرک     :     ‭پ۳۱۰۳‬
شماره راهنما     :     ‭‮الف‬۴۶۷‬
سرشناسه     :     پایان نامه نویس : رحیمی نسب، مهدی
عنوان و نام پدیدآور     :     الگوی تعبیه مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کتب درسی مبتنی بر بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کتب درسی منتخب دوره متوسطه اول/ / مهدی رحیمی نسب
محل تحصیل     :     : دانشگاه امام صادق(ع).دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل     :     , ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار     :     ۲۹۸ ص.
یادداشت     :     چکیده ها: فارسی- عربی- انگلیسی
چکیده     :     تربیت اقتصادی یکی از ضروری¬ترین مباحثی است که باید میزان انطباق آن با مفاهیم اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گیرد، چراکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تربیت نسلی که عالم و عامل به مفاهیم آن باشند، غیرممکن به نظر می¬رسد. در این راستا دوره¬های آموزشی پیش از دانشگاه نقش اثرگذاری در شکل¬دهی اندیشه¬های اقتصادی نوجوانان ایفا می¬کنند. با این هدف، تحقیق حاضر به کمک مطالعات اسنادی، بهره¬گیری از نظریه داده بنیاد در فن تحلیل محتوا و همچنین روش¬های نخبگانی و به اشتراک¬گذاری دانش تلاش کرده است به دو سؤال پاسخ دهد: الزامات بند 21 از سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی در تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی با لحاظ ظرفیت کتب درسی چیست؟ مؤلفه¬های اصلی الگوی تعبیه مفاهیم اقتصاد مقاومتی در دروس و کتب آموزشی کدم‌اند؟بند 21 از سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای تأکید می¬کند. در این راستا اندیشه مقام معظم رهبری به‌عنوان مبدع ایده اقتصاد مقاومتی مبنا قرار گرفت. با توجه به بیانات رهبر انقلاب اصول و محورهای اساسی مدل اقتصاد مقاومتی را می‌توان در مفاهیمی چون درون‌زایی، برونگرایی، فرهنگ مقاوم اقتصادی، دانش‌بنیان بودن اقتصاد و رویکرد جهادی جست؛ اما احصاء این موارد کلی جهت دستیابی به اهداف پژوهش مکفی نیست؛ چراکه مفاهیم محوری بیان‌شده برای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری، شامل زیرشاخه‌هایی است که می‌تواند در قالب مقوله‌های عینی‌تر و قابل تطبیق با مندرجات کتب درسی بیان شود. از سوی دیگر بایستی به ماهیت شبکه‌ای بسته‌ اقتصاد مقاومتی و وجود ارتباطات طولی و عرضی بین مفاهیم نیز دقت شود. با توجه به این دو ملاحظه و با استفاده از روش گروه کانونی درختواره‌ مفهومی اقتصاد مقاومتی متناسب با موضوع پژوهش یعنی کتب درسی طراحی شد.پس از استخراج درختواره مفهومی اقتصاد مقاومتی، به‌منظور پاسخ به سؤال دوم، آگاهی از وضعیت موجود کتب درسی در نسبت با مفاهیم اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می¬رسید؛ لذا با استناد به مطالعه‌ کتابخانه‌ای و اخذ ایده‌ متخصص، درنهایت بدین نتیجه دست‌یافته شد که روش تحلیل محتوای داده بنیاد برای بررسی کتب درسی مورداستفاده قرار گیرد. با این تفاوت که در کنار ستون¬های جدول داده بنیاد، ستونی با عنوان «نشانگر مرتبط اقتصاد مقاومتی» قرارگرفته و با توجه به مجموعه مفاهیم مطرح‌شده در هر بخش از کتاب و مبتنی بر درختواره مفهومی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد‌هایی برای غنی¬سازی کتب درسی ارائه می¬کند.درنهایت کتب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول با استفاده از الگوی مستخرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نتایج مشخص شد که در کتب مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول به ترتیب 40%، 36% و 14% از نشانگرهای اقتصاد مقاومتی به‌کاررفته و به ترتیب 60%، 64% و 86% از نشانگرهای اقتصاد مقاومتی به‌صورت بالقوه امکان ورود در کتب مذکور را دارند.


    :     التعلیم الاقتصادی هو واحد من أهم الموضوعات التی ینبغی أن یتم تقییم مصادفتها مع مفاهیم الاقتصاد المقاوم، حیث أن تحقیق الاقتصاد المقاوم له یبدو مستحیلا دون رعایة جیل یدرک المفاهیم وینجزها. وبالتالی فإن الدورات التعلیمیة قبل دخول الجامعة لها تأثیر کبیر على تشکیل الأفکار الاقتصادیة للشباب. وفیما یتعلق بهذا الهدف، فإن البحث الحالی، بمساعدة الدراسات الوثائقیة والاستفادة من النظریة فی تحلیل المحتویات، واستخدام أسالیب النخبة وتبادل المعرفة، یجیب على السؤالین التالیین: ما هی متطلبات البند 21 من السیاسات العامة من الاقتصاد المقاوم فی شرح جوانب الاقتصاد المقاوم فیما یتعلق بقدرة الکتب المدرسیة التعلیمیة؟ ما هی المکونات الرئیسیة للنمط الذی یحاول جعل مفاهیم الاقتصاد المقاوم للاقتصاد جزءا لا یتجزأ من الکتب التعلیمیة والدورات؟ویرکز البند 21 من السیاسات العامة للاقتصاد المقاوم على توضیح أبعاد الاقتصاد المقاوم وخطابه - تطویره خاصة فی المجالات العلمیة والتعلیمیة والإعلامیة. ومن هنا تم اعتبار فکر المرشد الأعلى کمؤسس لفکرة الاقتصاد المقاوم کأساس لهذا العمل. ووفقا لخطاب المرشد الأعلى، یمکن للمرء أن یبحث عن الأساسیات والمحاور الرئیسیة لنموذج الاقتصاد المقاوم مثل التجانس، والانبساط، والثقافة الاقتصادیة المقاومة، والنهج القائم على المعرفة والجهادیة؛ ولکن ترقیم هذه البنود العامة لیست کافیة لتحقیق أهداف هذه الدراسة. لأن المفاهیم المحوریة المذکورة للاقتصاد المقاوم التی تقوم على خطب المرشد الأعلى تشمل الفئات الفرعیة التی یمکن التعبیر عنها فی شکل فئات أکثر موضوعیة وتنطبق على محتویات الکتب المدرسیة. من ناحیة أخرى علینا أن نولی اهتماما لشبه الشبکة طبیعة حزمة الاقتصاد المقاوم ووجود العلاقة الطولیة والجانبیة بین المفاهیم. وفیما یتعلق بهذین الاعتبارات وباستخدام طریقة المجموعات البؤریة، صممت الشجرة المفاهیمیة للاقتصاد المقاوم فی الاستیلاء على موضوع البحث، أی الکتب المدرسیة.بعد استخراج الشجرة المفاهیمیة للاقتصاد المقاوم، من أجل الإجابة على السؤال الثانی، بدا من الضروری الحصول على بعض المعرفة حول الوضع الراهن للکتب المدرسیة فیما یتعلق بمفاهیم الاقتصاد المقاوم. وبالتالی استنادا إلى دراسة المکتبة واستقبال أفکار المهنیین یستنتج أن طریقة تحلیل المحتوى من نظریة الأرض یجب أن تستخدم لدراسة الکتب المدرسیة. ولکن هناک فرق. بجانب عمود البیانات المؤرض یوجد عمود آخر یسمى "مؤشر الاقتصاد المقاوم"، وتقدم بعض الاقتراحات على أساس الشجرة المفاهیمیة للاقتصاد المقاوم، ومن خلال النظر فی مجموعة المفاهیم المتضمنة فی کل قسم من کل کتاب مدرسی من أجل إثراء الکتب المدرسیة.وأخیرا تم دراسة الکتب "الدراسات الاجتماعیة" فی المرحلة الأولى من المدرسة الثانویة مع نمط المستخرجة. وأظهرت النتائج أنه فی کتب الدراسات الاجتماعیة من الصفوف السابعة والثامنة والتاسعة من المرحلة الأولى من المرحلة الثانویة، کانت 40 و 36 و 14 فی المئة من مؤشرات الاقتصاد المقاوم جزءا لا یتجزأ على التوالی، و 60 و 64 و 86 فی المئة من المؤشرات وإمکانیة دخول الکتب المذکورة أعلاه على التوالی.


    :     Economical education is one the most vital subjects that its coincidence with resistive economy’s concepts should be evaluated, since resistive economy’s fulfillment seems impossible without nurturing a generation which is aware of the concepts and accomplishes them. Therefore the educational courses before university entrance have a great impact on the formation of the youth’s economic thoughts. Regarding this goal, the current research, with the help of documentary studies and utilizing grounded theory in the analysis of contents, and using elite methods and knowledge-sharing, answers the two questions: what are the requirements of the 21th clause of the general policies of resistive economy in explaining the aspects of resistive economy with regard to the capacity of educational textbooks? What are the main components of the pattern of which tries to make the resistive economy’s concepts embedded in the educational textbooks and courses?The 21th clause of the general policies of resistive economy focuses on the clarification of resistive economy’s dimensions and discourse-development of it especially in the scientific, educational and media spheres. Hence the Supreme Leader’s thought as the founder of the resistive economy idea has been taken as the basis of this work. According to the speeches of the Supreme Leader, one can search for the basics and main axes of the resistive economy model such as endogeneity, extroversion, resistive economic culture, being knowledge-based and Jihadi approach; but numbering these general items is not sufficient to achieve the objects of this study; because the stated axial concepts for the resistive economy which are based on the Supreme Leader’s speeches include subcategories which could be expressed in the form of more objective categories and applicable to the textbooks contents. In the other hand we have to pay attention to the network-quasi nature of the resistive economy’s package and the existence of the longitudinal and lateral relationship between the concepts. Regarding these two considerations and using focal group method, the conceptual tree of resistive economy in appropriation with the research subject i.e. textbooks is designed.After extracting the conceptual tree of resistive economy, in order to answer the second question, it seemed necessary to obtain some knowledge about status quo of the textbooks with respect to resistive economy concepts; therefore based on library study and receiving the professionals’ ideas it is concluded that the content analysis method of grounded theory should be used to examine the textbooks. But there is a difference. Next to the grounded data’s column there is another column named “the related indicator of resistive economy”, and some suggestions are presented based on the conceptual tree of resistive economy and by considering the set of concepts embedded in each section of each textbook in order to enrich the textbooks.Finally the “Social Studies” books in the first term of high school were examined with the extracted pattern. The results show that in the Social Studies books of 7th, 8th and 9th grades of the first term of high school, 40, 36 and 14 percent of the resistive economy’s indices were embedded respectively, and 60, 64 and 86 percent of the indices have the potential to enter the aforesaid books respectively.
موضوع     :     الگو
    :     Pattern
    :     اقتصاد مقاومتی
    :     resistive economy
    :     بند ۲۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
    :     the 21th clause of general policies of resistive economy
    :     کتب درسی متوسطه اول
    :     textbooks of the first term of high school
شناسه افزوده     :     استاد راهنما: عبدالملکی، حجت اله
    :     ، استاد مشاور:عیوضلو، حسین
    :     ، استاد مشاور: پیغامی، عادل
شناسه افزوده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
    :     معارف اسلامی و اقتصاد

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •