آسیب شناسی عملکرد و تبیین مؤلفه‌های نقشه راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم/ / قاسم رستم پور
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

آسیب شناسی عملکرد و تبیین مؤلفه‌های نقشه راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم/ / قاسم رستم پور

آسیب شناسی عملکرد و تبیین مؤلفه‌های نقشه راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم/ / قاسم رستم پور

نام مرکز     :     کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک     :     پایان نامه فارسی
زبان مدرک     :     فارسی
شماره رکورد     :     373930
شماره مدرک     :     ‭پ۳۱۳۸‬
شماره راهنما     :     ‭‮الف‬۴۷۳‬
سرشناسه     :     ، پایان نامه نویس :رستم پور،قاسم
عنوان و نام پدیدآور     :     آسیب شناسی عملکرد و تبیین مؤلفه‌های نقشه راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم/ / قاسم رستم پور
محل تحصیل     :     : دانشگاه امام صادق(ع).معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل     :     ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار     :     ۳۳۴ ص.
یادداشت     :     چکیده ها : فارسی - عربی - انگلیسی
چکیده     :     یکی از اجزاء نظام‌های اقتصادی متعارف، سازوکار مبادلات خارجی است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان یکی از مبادی مبادلات خارجی و نیز اثرات و ویژگی‌های عملکرد مناسب آن‌ها در تحقق اهداف نظام اقتصادی، در دهه‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته است. در کشور ما باوجوداینکه بیش از ۳۰ سال از ایجاد مناطق آزاد تجاری می‌گذرد قرائن و شواهد بیانگر این واقعیت است که در دستیابی به این هدف مهم موفق نبوده‌اند. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مؤلفه‌های نقشه راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم است. با توجه به این مسئله سؤال اصلی این پایان‌نامه‌این است که میزان تأثیر مناطق آزاد تجاری کشور در تحقق اهداف از پیش تعین شده- به‌عنوان فلسفه مناطق آزاد- چقدر بوده است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات دیگری نیز در این تحقیق مطرح‌شده است ازجمله اینکه آسیب‌های فعلی مناطق آزاد تجاری با لحاظ رهیافت اقتصاد مقاومتی چیست؟ و نیز مؤلفه‌های اساسی در طراحی نقشه راه مناطق آزاد تجاری در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کدام‌اند؟ در این پژوهش با استفاده از روش‌های تحلیل محتوای کیفی و روش تحقیق اسنادی (اسناد مکتوب و غیر مکتوب) به توصیف عینی و کیفی محتوای مؤلفه‌های اقتصادی نقشه راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم به‌صورت نظام‌دار پرداخته شده است. در این روش ابتدا داده‌های موردنظر گردآوری و طبقه‌بندی شده است و سپس مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.


    :     من أجزاء الأنظمة فی الاقتصاد التقلیدی هو نظام العملات الأجنبیة. قد اهتُم بالمناطق الحرة فی العقود المتأخرة بصفة أحد من مبادئ العملات الأجنبیة و قد نوقش حول الآثار و سمات عملها الملائم فی تحقیق أهداف النظام الاقتصادی. ففی بلدنا مع الرغم أنه یمضی من إنشاء المناطق الحرة الاقتصادیة أکثر من ثلاثین سنة، تشیر الأدلة والقرائن إلی أنها لم تنجح للوصول إلی هذه الغایة. إن الهدف الرئیسی لهذه الدراسة هو إیضاح مؤشرات خطة الطریق للمناطق الحرة التجاریة لتحقیق سیاسات الاقتصاد المقاوم: الدراسة التطبیقیة فی قشم. فالسؤال الرئیسی فی هذه الرسالة - مع التفات النظر إلی ما ذکرنا - هو أنه کیف کان تأثیر المناطق الحرة التجاریة فی البلد لتحقیق الأهداف المعینة سابقا –بصفة فلسفة المناطق الحرة؟إضافة إلی السؤال الرئیسی هناک الأسئلة الأخری فی هذه الدراسة، منها: ما هی الخسارات الحالیة فی المناطق الحرة التجاریة مع اعتبار اقتراب الاقتصاد المقاوم؟ و منها: ما هی المؤشرات الأساسیة لتصمیم الخطة للمناطق الحرة التجاریة لتحقیق سیاسات الاقتصاد المقاوم؟ ففی هذه الدراسة مع التمتع بطرق تحلیل المضمون الکیفی و المنهج الإسنادی (الوثائق المکتوبة أو غیرها) نَصِف مضمون المؤشرات الاقتصادیة لخطة طریق المناطق الحرة التجاریة (لتحقیق سیاسات الاقتصاد المقاوم؛ الدراسة التطبیقیة فی قشم) بشکل منتظم و مدون. ففی هذا الأسلوب نجمع و ننسق المعلومات فی البدایة ثم نحللها.


    :     One of the components of conventional economic systems is the mechanism of foreign business Free and special economic zones are one of the ways of foreign exchanges. he effects and characteristics of their proper performance in achieving the goals of the economic system have been considered in recent decades. In our country, despite the fact that more than 30 years have passed since the establishment of free trade zones, the evidence and evidence of the fact that they have not succeeded in achieving this important goal. The main purpose of the present research is Diagnosis and explanation of the economic components for the realization of the outline of resistant economic policies for free trade areas Case Study Qeshm Free Zone. Regarding this issue, the main question is that How much has the impact of the country's free trade areas been on the achievement of predetermined goals - as the philosophy of free zones? In addition to the main question, some other questions have been raised in this study, including what is the current damage to the free trade areas in terms of a resilient economy approach? And what are the basic components of designing a roadmap for free trade zones in order to realize the policies of resistance economy? In this research, using qualitative content analysis methods and documentary research method (written and non-written documents), the objective and qualitative description of the economic components of the road map for free trade zones in realizing resilient economy policies: a case study of Qeshm's free trade area was systematically studied. Is. In this method, the data were first collected and classified and then analyzed.
موضوع     :     اقتصاد مقاومتی
    :     Resistance Economics
    :     مناطق آزاد تجاری
    :     Free Trade Zones
    :     قشم
    :     Qeshm
    :     ایران
    :     Iran
شناسه افزوده     :     ، استاد راهنما:عبدالملکی، حجت الله
    :     ، ، استاد مشاور: شریف‌زاده، محمدجواد
شناسه افزوده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
    :     معارف اسلامی و اقتصاد

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •