•کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) •دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد ریاضی (اصلی) و اقتصاد سنجی (فرعی) از دانشگاه امام صادق (ع)
مدل سازی اقتصاد

•کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) •دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد ریاضی (اصلی) و اقتصاد سنجی (فرعی) از دانشگاه امام صادق (ع)

•عضو هیئت عملی دانشگاه امام صادق (ع). •رئیس دفتر برنامه ریزی آموزش در دانشگاه امام صادق (ع) •معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) •مدیر دفتر امور هیأت علمی و اساتید دانشگاه امام صادق (ع) •دبیر هیئت اجرائی جذب دانشگاه امام صادق (ع) •مشاور معاون اقتصادی وزارت نیرو •معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی •مدیر گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی •عضو هیئت تحریریه مجله روند پژوهش‌های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران •عضو هیئت تحریریه فصلنامه پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •