1.دیپلم ریاضی و فیزیک، 1361 ، دبیرستان دکتر شریعتی ، تهران.  2.کارشناسی اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع)، 1365.  3.کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع)، 1369  4.دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه تهران، 1379.
اقتصاد نظری

1.دیپلم ریاضی و فیزیک، 1361 ، دبیرستان دکتر شریعتی ، تهران. 2.کارشناسی اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع)، 1365. 3.کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع)، 1369 4.دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه تهران، 1379.

1-سوابق آموزشی- مقطع کارشناسی 1.دروس اقتصاد سنجی، آمار ریاضی، اقتصاد نفت و نیرو، اقتصاد مدیریت، اقتصاد کشاورزی،اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد بخش عمومی، آمار، اقتصاد خرد، دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1368. 2.دروس پژوهش عملیاتی، پول و بانکداری، مالیه عمومی، توسعه اقتصادی ، اقتصاد کلان دانشگاه کیش از سال 1377. 3.مالیه عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی، 1378 . 4.اقتصاد کلان،‌ دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1385.2-سوابق آموزشی- مقطع کارشناسی ارشد 1.اقتصاد خرد میانه، اقتصاد سنجی میانه، دانشگاه امام صادق (ع) از 1383. 2.اقتصاد سنجی میانه، اقتصاد انرژی، ‌ و اقتصاد خرد میانه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 84- 1379 . 3.«اقتصاد منابع پایان ناپذیر»، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1378. 4.«بازارها و نهادهای پولی و مالی » ،مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1382. 5.«بودجه بندی دولتی » ، «مالیه عمومی » و « تحلیل آماری » مراکز آموزش مدیریت دولتی، 1377-1373 . 6.«توسعه اقتصادی » ، «اقتصاد کلان »، «اقتصاد بین الملل »، «بازارها و نهادهای پولی و مالی» ، رشته مهندسی سیستم و بهره وری، دانشگاه کیش، از سال 1382 . 7.«قیمت گذاری انرژی » دانشکده فنی ، دانشگاه تهران، 1385.3-سوابق آموزشی- مقطع دکتری 1.«نظریه احتمال و استنباط آماری »، دانشگاه امام صادق (ع)، 1383. 2.«اقتصاد انرژی پیشرفته»، دانشگاه امام صادق (ع)، 1384. 3.«اقتصاد خرد پیشرفته »، دانشگاه امام صادق (ع)، از 1386.
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •