شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ مهدی خوشخوی
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ مهدی خوشخوی

شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ / مهدی خوشخوی

معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

عنوان و نام پدیدآور     :     شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ / مهدی خوشخوی
محل تحصیل     :     : دانشگاه امام صادق(ع). معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل     :     ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق (ع)
صفحه شمار     :     ر،۲۲۰ ص.: :جدول
یادداشت     :     چکیده ها- فارسی- عربی- انگلیسی
چکیده     :     

مقوله کارایی مصرف انرژی از دغدغه های مهم اقتصادی در جوامع امروز می باشد. با توجه به اینکه در دهه گذشته شاخص بهره‌وری انرژی در کشور -که از مؤلفه‌های مهم هدف‌گذاری شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هست- کاهش یافته و از طرفی بخش خانوار، سهم قابل توجهی از مصرف انرژی کشور را در اختیار دارد، ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش طراحی و اتخاذ گردد. در این میان، مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژِی در بخش خانوار، تحت تأثیر عوامل و مؤلفه‌های متعددی است که قطعاً یکی از آن‌ها، عوامل فرهنگی- اجتماعی می‌باشد و این امر بدین خاطر است که: اولاً مقوله کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار، علاوه بر جنبه و بُعد فنی و تکنیکی، دارای بُعد رفتاری و انگیزشی نیز هست که چه بسا جنبه رفتاریِ کارایی مصرف انرژی در این بخش بسیار برجسته تر و مهم تر باشد؛ ثانیاً عنصر نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده‌ای ریشه‌های فرهنگی- اجتماعی داشته و به‌تبع آن تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن نافذ است.در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا پدیده رفتار مصرفی انرژی در بخش خانوار را با رویکرد اقتصادی-اجتماعی مورد تحلیل و موشکافی قرار داده و با استفاده از داده هایی مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری در لیزرل، به تحلیلی دقیق و علمی در این زمینه دست‌یابیم.بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مدل مذکور، سیاست های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی) از تأثیر قابل قبولی در جهت بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در بخش خانوار برخوردار نمی-باشد و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه ها و رفتار مصرف انرژی در جامعه ایران دیده شده است. در نقطه مقابل باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی تأثیر بسزایی را بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر منشأ اصلی شکل گیری و جهت دهی الگوی مصرف انرژی در این بخش می باشد. البته در این میان تأثیر بالقوه ارزش های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که نیز برای این دسته از مؤلفه های فرهنگی-اجتماعی بر روی رفتار مصرفی انرژی در بخش خانوار مشاهده گردید، می توان ظرفیت بالایی را برای نگرش ها و ارزش های دینی-اخلاقی در جهت بهبود رفتار مصرفی در کشورمان قائل بود.


    :     مسألة کفاءة استهلاک الطاقة هی واحدة من الاهتمامات الاقتصادیة الهامة فی مجتمعات الیوم. و نظراً إلى أنّه على مدى العقد الماضی قد انخفض مؤشر الإنتاجیة فی بلادنا - الذی یعتبر من العوامل المستهدفة الهامة فی سیاسات الاقتصاد المقاوم - ومن جهة أخرى، یحمل القطاع العائلی حصة ملحوظة من استهلاک الطاقة فی بلادنا، فمن الضروری تصمیم واتخاذ سیاسات شاملة و فعالة و متماسکة من أجل تحسین کفاءة استهلاک الطاقة فی هذا القطاع. و فی هذه الأثناء، تتأثر مسألة ترشید استهلاک الطاقة فی القطاع العائلی بالعوامل والعناصر العدیدة وبالتأکید واحدة منها هی العوامل الاجتماعیة والثقافیة وهذا بسبب:أولاً، مسألة استهلاک الطاقة فی القطاع العائلی، بالإضافة إلى الجوانب الفنیة، وکذلک لدیها الجوانب السلوکیة والتحفیزیة وربما تعتبر الجوانب السلوکیة لکفاءة استهلاک الطاقة فی هذا القطاع له أکثر بروزاً وأهمیة.ثانیاً، عنصر الاتجاه و السلوک الاستهلاکی بین أفراد أی عائلة، له جذور اجتماعیة وثقافیة، وبالتالی فإنّ الأدوات الاجتماعیة والثقافیة هی فقط مؤثّرة وفعّالة فی تحوّلها وإصلاحها.فی هذه الدراسة، قررنا أن نحلل ونمحص ظاهرة سلوک استهلاک الطاقة فی القطاع العائلی بنهج اجتماعی-اقتصادی، و نحقق تحلیلاً دقیقاً و علمیاً فی هذا المجال باستخدام البیانات المستندة إلى آراء الخبراء المتخصصین فی هذا المجال، فضلاً عن تقنیة تحلیل العامل و نمذجة المعادلات الهیکلیة فی لیزرل.ووفقاً للنتائج التی تم الحصول علیها من المودیل المذکور، فإنّ السیاسات الاقتصادیة، سعریة کانت أو غیرسعریة، لا یکون لها تأثیر مقبول من أجل تحسین وتصحیح سلوک استهلاک الطاقة فی القطاع العائلی، وقد لوحظ علاقة ضعیفة بین هذه الفئة من العوامل وسلوک استهلاک الطاقة فی مجتمع إیران. على العکس من ذلک، کانت المعتقدات والأعراف الاجتماعیة والوطنیة لها تأثیر ملحوظ على سلوک المستهلک والأن تکون المصدر الرئیسی لتشکیل وتوجیه نمط استهلاک الطاقة فی هذا القطاع. وقد ثبت فی هذه الدراسة أیضاً التأثیر المحتمل للقیم الدینیة والأخلاقیة على المعتقدات والأعراف الاجتماعیة والوطنیة، وبالنظر فی التأثیر المباشر الذی لوحظ لهذه الفئة من العوامل الاجتماعیة والثقافیة على سلوک استهلاک الطاقة فی القطاع العائلی، یمکن اعتبار قدرات عالیة للاتجاهات و القیم الدینیة الأخلاقیة من أجل تحسین سلوک المستهلک فی بلادنا.


    :     The issue of energy consumption efficiency is one of the most important economic concerns in today’s societies. Considering that over the past decade the index of productivity in our country, Iran – that is considered one of the important targeted factors in the policies of resistive economy – has decreased, and on the other hand, the household sector holds remarkable share of energy consumption in our country. Thus, it is necessary to design and adopt comprehensive, efficient and coherent policies in order to improve energy consumption efficiency in this sector. Among these, the issue of energy consumption optimization in the household sector is influenced by numerous factors and elements that definitely one of them is socio-cultural factors and it is due to:First, the issue of energy consumption efficiency in the household sector is important. In addition, to technical aspects, it has behavioral and motivational aspects and maybe behavioral aspects of energy consumption efficiency in this sector are much more prominent and important.Second, the element of consumption attitude and behavior among members of any family has socio-cultural roots and consequently just socio-cultural tools are valid and effective in its transformation and reforming.In present research, we decided to analyze and scrutinize the phenomenon of energy consumption behavior in the household sector with socio-economical approach and to achieve an accurate and scientific analysis in this field using data based on specialist experts' opinions as well as factor analysis technique and structural equations modeling in LISREL.According to the results obtained from the above-mentioned model, economic policies (whether price or non-price policies) do not have an acceptable impact on them in terms of improving and correcting the energy consumption behavior in the household sector. So, a weak relationship has been observed between this category of factors and energy consumption behavior in the society of Iran. On the contrary, social and national beliefs and norms have had a remarkable impact on consumer behavior and already they are the main source of formation and direction of the energy consumption pattern in this sector. Meanwhile, the potential impact of religious and moral values on social and national beliefs as well as norms was proved. Regarding a direct impact that was observed for this category of socio-cultural factors on energy consumption behavior in the household sector, we can consider a high capacity for religious-moral attitudes and values in order to improve the consumer behavior in our country
موضوع     :     کارایی مصرف انرژی
    :     Energy Consumption Efficiency
    :     الگوی مصرف
    :     Consumption Pattern
    :     مولفه فرهنگی
    :     Cultural Factor
    :     مولفه اقتصادی
    :     Economic Factor
    :     بخش خانوار
    :     Household Sector
    :     اقتصاد مقاومتی
    :     Resistive Economy
    :     تحلیل عاملی تاییدی
    :     Conformity Factor Analysis (CFA
    :     مدل یابی معادلات ساختاری
    :     Structural Equations Modelling
توصیفگر     :     ‏
شناسه افزوده     :     استاد راهنما: شوالپور، سعید
    :     ، استاد مشاور: منظور، داود

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •