برگزاری دومین دوره تخصصی «مدرسه تابستانه اقتصاد»

برگزاری دومین دوره تخصصی «مدرسه تابستانه اقتصاد»

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار میکند: برگزاری دومین دوره تخصصی «مدرسه تابستانه اقتصاد»

دومین دوره تخصصی «مدرسه تابستانه اقتصاد» برگزار می‌شود.

ثبت نام اولیه در:   yon.ir/essisu