برگزاری دوره تخصصی اقتصاد، پول و بانک

برگزاری دوره تخصصی اقتصاد، پول و بانک

برگزاری دوره تخصصی اقتصاد، پول و بانک

دوره تخصصی اقتصاد، پول و بانک به شرح تصویر زیر برگزار می‌شود.