تعارض بین کارایی در خصوصی سازی با هدف تعقیب کسب درآمد /فصلنامه علمی - پژوهشی مجلس و راهبرد - شماره 92
مقاله علمی پژوهشی شهید دکتر آقاجانی معمار

تعارض بین کارایی در خصوصی سازی با هدف تعقیب کسب درآمد /فصلنامه علمی - پژوهشی مجلس و راهبرد - شماره 92

مقاله علمی پژوهشی شهید دکتر آقاجانی معمارتعارض بین کارایی در خصوصی سازی با هدف تعقیب کسب درآمد /فصلنامه علمی - پژوهشی مجلس و راهبرد - شماره 92

انتشار  مقاله علمی پژوهشی شهید دکتر آقاجانی معمارفصلنامه مجلس و راهبرد ، سال بیست و چهارم، شماره 92عنوان:
تعارض بین کارایی در خصوصی سازی با هدف تعقیب کسب درآمد


نویسنده(گان):
علی نصیری اقدم، احسان آقاجانی معمار،


چکیده:
هدف از این مقاله ارزیابی این پرسش است که آیا تعقیب هدف درآمدی، خصوصی سازی را از مسیر خود منحرف می کند. با اینکه در فرایند فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی به ناچار منابعی حاصل می شود و اجتنابی از آن نیست، ادعای مقاله حاضر آن است که وقتی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل شود می تواند سایر اهداف خصوصی سازی را به طور ملموسی متاثر کند. این مقاله ضمن ارائه دلایل نظری این موضوع، به روش اسنادی شواهدی از خصوصی سازی در ایران را ارائه می کند که موید این ادعاست. توصیه مقاله تمرکز فرایند خصوصی سازی بر کارایی شرکت ها و فرعی تلقی کردن درآمد حاصل از فروش شرکت ها در فرایند واگذاری است.

کلیدواژگان:
خصوصی سازی، درآمد دولت، شرکت های دولتی، کسری بودجه
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •