•دکتری اقتصاد: دانشگاه تربیت مدرس در سال 1379  •کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1369
اقتصاد اسلامی

•دکتری اقتصاد: دانشگاه تربیت مدرس در سال 1379 •کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1369

1-تدریس دروس اقتصادی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی زیر: •دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع): اقتصاد اسلامی- روش شناسی اقتصاد- اقتصاد خرد-اقتصاد کلان – مبانی علم اقتصاد، ناریخ عقاید اقتصادی؛ مالیه عمومی و موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی(از 1372 تاکنون) •دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران: اقتصاد اسلامی1 ( از سال 1378 تاکنون )؛ و اقتصاد اسلامی2 (در مقطع کارشناسی) •و موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی (در مقطع کارشناسی ارشد). •دانشگاه الزهرا: اقتصاد پول و بانکداری •مرکز آموزش مدیریت دولتی: اقتصاد خرد و کلان –اقتصاد آموزش و پرورش –توسعه اقتصادی •مدرسه عالی شهید مطهری : اقتصاد اسلامی 2-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش: تدریس دروس مبانی پول از دیدگاه اقتصاد و مبانی پول از دیدگاه اسلام(از سال 1382 تاکنون)، و مبانی تصمیم گیری در نظام بانکداری اسلامی. 3-بانک توسعه صادرات ایران : مبانی تصمیم گیری در نظام بانکداری اسلامی.
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •