کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد ریاضی)، دانشگاه امام صادق(ع)
اقتصاد اسلامی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد ریاضی)، دانشگاه امام صادق(ع)

کتب تالیف شده 1- عسکری، محمد مهدی ، 1384، تحلیل نظری زکات ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 2- عسکری، محمد مهدی ، محمد رضا رضی و حسین میسمی ،1391، بررسی و تحلیل نظام آموزش و پژوهش اقتصاد و مالیه اسلامی در ایران و جهان.ترجمه ها ی چاپ شده 1-عسکری، محمد مهدی ، محمد بیگدلی و محمد میرزاده، 1386، آتی های اسلامی و بازارهای آنها، تالیف م. فهیم خان، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 2- عسکری، محمد مهدی ، مصطفی زه تابیان و علی سعیدی، 1386، محصولات بازار سرمایه اسلامی: توسعه ها و چالشها ، تالیف سلمان سید علی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 3- عسکری، محمد مهدی ، محمد علیزاده اصل و مهدی حاجی رستم لو، 1386، پوشش ریسک در مالی اسلامی، تالیف سامی ابراهیم السویلم ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 4- عسکری، محمد مهدی ، 1387، نظریه اقتصاد خرد : اصول اساسی و مباحث تکمیلی، تالیف والتر نیکلسون، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 5- عسکری، محمد مهدی1391، اقتصاد بخش عمومی، تالیف ژوزف استیگلیتز، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 6- عسکری، محمد مهدی و مرتضی درخشان ، 1391، دین و اقتصاد، مجموعه مقالات.
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •