دفاع از پایان نامه با عنــوان

دفاع از پایان نامه با عنــوان"پوشش ریسک‌های خاص بانکی در ایران بر مبنای بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنــوان پوشش ریسک‌های خاص بانکی در ایران بر مبنای بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار گردید.

استاد راهنما: دکتر کامران ندری
استاد مشاور: دکتر احمد شعبانی
استاد داور: دکتر محمدحسین قوام

نام دانشجو: بهنام نباتی پابندی

چکیده
یکی از مسائل مهم در جهت افزایش کارآیی بانک‌ها، مسأله ریسک¬های بانکی و پوشش آن¬ها می‌باشد. ظاهر فعالیت‌های بانک‌های اسلامی، به ویژه فعالیت‌های اعتباری آن‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها درگیر ریسک‌هایی بیش از ریسک‌های متداول در بانک‌های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک‌های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می‌داند و انجام می‌دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می‌دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه¬داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. به عبارت دیگر اقتضای ماهیت اصلی عقود اسلامی تعامل طرفین عقد می‌باشد اما بانکداری فعلی چنین ظرفیتی نداشته و همواره با ریسک‌های متعدد بانکی، که در واقع موانع تحقق اهداف بانکداری بدون ربا می‌باشند، مواجه خواهد بود. مسأله ریسکهای خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن¬ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک‌های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک‌ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از نتایج و اثرات وجود ریسکهای خاص بانکی در بانکداری بدون ربا انجام داده و راهکارهایی ساختاری ارائه می‌دهد. نتایج این بررسی در مورد اثرات مثبت پوشش ریسک‌های خاص بانکداری بدون ربا نیز نشان می‌دهند که راهکارهای ساختاری می‌توانند در جهت تحقق اهداف بند نهم سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی، موجب اصلاح و تقویت نظام مالی در جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، تقویت ثبات مالی و اقتصادی و تقویت تولید ملی گردند و عدم توجه به این مسأله می¬تواند ما را از این نتایج مثبت محروم گرداند.
کلمات کلیدی: ریسک بانکی، پوشش ریسک، بانکداری بدون ربا، بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

 

کلید واژه ها:
مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •