دفاع از پایان نامه با عنــوان

دفاع از پایان نامه با عنــوان "الگوی عملیاتی خمس و زکات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ملاحظات فقهی و تجربه سایر کشورهای اسلامی:

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان الگوی عملیاتی خمس و زکات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ملاحظات فقهی و تجربه سایر کشورهای اسلامی برگزار گردید.

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی عسکری
استاد مشاور: دکتر احمد شعبانی
استاد داور: دکتر محمد جواد شریف زاده
دانشجو: علی عرب صالحی نصرآبادی


چکیده:
خمس و زکات بخش مهمی از نظام مالیاتی اسلام هستند که به عنوان منبع مالی بزرگی برای درآمد حکومت اسلامی و همچنین فقرزدایی تشریع شده اند. پس از تشکیل حکومت اسلامی در ایران، اقدامی جهت اجرای نظام مالیاتی اسلام به خصوص در مورد دو منبع خمس و زکات صورت نگرفت. این پژوهش در صدد پاسخ به این دو سوال است که الگوی عملیاتی اجرای خمس و زکات در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ چگونه می توان از تجربه اجرای زکات در کشورهای اسلامی برای عملیاتی کردن خمس و زکات در کشور استفاده نمود؟
اجرای نظام مالیاتی اسلام دارای الزامات و ملاحظات فقهی، قانونی و متکی به شرایط زمان و مکان است و براین اساس می توان الگویی عملیاتی جهت اجرایی شدن آن ارائه نمود. با وجود تاکیدات قرآن کریم و روایات در پرداخت خمس و زکات به دلیل عدم طراحی سازوکار و الگوی مناسب، این دو منبع در نظام مالیاتی ایران جایگاهی ندارند و رویکرد سنتی دریافت خمس حتی جوابگوی نیازهای مالی حوزه های علمیه نیست. این پژوهش با بررسی تجربه کشورهای اسلامی در دریافت اختیاری و یا اجباری زکات و آسیب شناسی نظام سنتی دریافت خمس و زکات در کشور، الگویی عملیاتی مبتنی بر ایجاد صندوق خمس و صندوق زکات تحت نظر سازمان امور مالیاتی را با ایجاد چارچوب نهادی و اجرایی و سازوکارهای نظارتی و فرهنگی همراه با شورای فقهی پیشنهاد می دهد. با توجه به ظرفیت های فرهنگی و ویژگی های مالیات های اسلامی و همچنین رفع پرداخت های مضاعف در این الگو، تمکین مالیاتی افزایش و فرار مالیاتی در کشور کاهش می یابد.

 

کلید واژه ها:
مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •