شماره جدید مجله علمی پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد با مقاله‌ای از استادان و دانش آموختگان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر شد.

شماره جدید مجله علمی پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد با مقاله‌ای از استادان و دانش آموختگان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر شد.

شماره جدید مجله علمی پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد با مقاله‌ای از استادان و دانش آموختگان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر شد.

الف- الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان
مقاله 8، دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-186  
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد مهدی عسکری1 ؛ مهدی صادقی شاهدانی1 ؛ محمد شیریجیان 2 ؛ علی طاهری فرد3
1دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
2دکتری مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز، پژوهشکده مطالعات فناوری
3استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان در چارچوب قرارداد بیع متقابل حاکم بر آن استخراج شده است. این الگو با عنایت به نقش شرکت ملی نفت ایران در مدیریت عملیات بهره­‌برداری، مبنای منطق حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات شرکت ملی از این میدان برآورد شده است. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بر اساس رژیم مالی قرارداد بیع متقابل حاکم بر این میدان، نخست توابع درآمد و هزینه شرکت ملی در بازه زمانی این قرارداد مدل­‌سازی گردیده و در ادامه مبتنی بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش کنترل بهینه «گرادیان کاهشی تعمیم یافته»، الگوی تولید بهینه از میدان فروزان در قالب سه سناریو استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح الگوی تولید بهینه از میدان فروزان با قیمت انتظاری نفت و نیز نرخ تخلیه میدان رابطه مستقیم و با عامل تنزیل خالص عایدات میدان، رابطه معکوس دارد. همچنین سطح الگوی تولید بهینه میدان نامبرده به دلیل رعایت اصول تولید صیانتی پایین­‌تر از سطح الگوی تولید پیشنهادی از آن می­‌باشد.
کلیدواژگان:
قرارداد بیع متقابل؛ میدان فروزان؛ تولید بهینه؛ گرادیان کاهشی تعمیم یافته

لینک دانلود مقاله: http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5076.html
http://ecoj.tabrizu.ac.ir/
 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •