دوره فشرده: روش تحلیل شاخص ها و یادداشت نویسی اقتصادی

دوره فشرده: روش تحلیل شاخص ها و یادداشت نویسی اقتصادی

جلسه توجیهی دوره روش تحلیل شاخصها و یادداشت نویسی اقتصادی با سخنرانی ریاست دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، جناب دکتر صادقی شاهدانی برگزار می‌شود.

جلسه توجیهی دوره روش تحلیل شاخصها و یادداشت نویسی اقتصادی به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد و با سخنرانی ریاست دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، جناب دکتر صادقی شاهدانی برگزار می‌شود.

یکشنبه اول اسفند، ساعت ۱۳:۳۰

مکان، سالن شهید صدر