چاپ مقاله مشترک دکتر سیدهادی عربی، دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا، دکتر محمدجواد رضائی و دکتر مهدی موحدی بکنظر در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد_اسلامی

چاپ مقاله مشترک دکتر سیدهادی عربی، دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا، دکتر محمدجواد رضائی و دکتر مهدی موحدی بکنظر در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد_اسلامی

مقاله مشترک دکتر سیدهادی عربی، دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا، دکتر محمدجواد رضائی و دکتر مهدی موحدی بکنظر با عنوان نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد_اسلامی شماره شصت و سوم ویژه پاییز ۱۳۹۵ منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه، مطالبی از قبیل: اجتهاد چندمرحله ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی توسط سیدعباس موسویان و رسول خوانساری، بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت(با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(ره)) توسط محمدرضا یوسفی شیخ رباط و مهناز زندیه، پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره) توسط حسن سبحانی و علی اصغر قائمی نیا، نظریه بازی ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی توسط سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا، محمدجواد رضائی و مهدی موحدی بکنظر، کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی(مورد مطالعه قراردادهای بانکی) توسط محمدنقی نظرپور، ناصر الهی و سیدمهدی میرحسینی و عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی(مطالعه موردی: آموزش و پرورش) توسط هادی امیری، آرمان روشندل و فاطمه صادق پور منتشر شده است.

 

فایل دانلود: نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی

مقاله 4، دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 91-116

نویسندگان

سیدهادی عربی1؛ محمدهادی زاهدی وفا2؛ محمدجواد رضائی 3؛ مهدی موحدی بکنظر3

1دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

3از دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده مقاله

فلسفه اخلاق، پژوهشی درباره درستی، نادرستی، روایی یا ناروایی اعمال یا تحقیق درباره استدلال‏های ورای باورهای اخلاقی ماست. یکی از عرصه‏های مهم فراخوانی باورهای اخلاقی یا درک عمل درست یا نادرست، حوزه رفتارهای تعاملی و متقابل انسان‏هاست؛ ازاین‌رو منطقی به نظر می‏آید که نظریه بازی‏ها، به‌عنوان مطالعه فرایند و برایند تعامل های افراد، ظرفیت برخی کاوش‏های فلسفی و اخلاقی را داشته باشد. مقاله پیش ‌رو در پی آن است که نخست اثرگذاری برخی ایده‏ها و مدل‏های نظریه بازی‏ها بر برخی ایده‏ها و نظریهها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت‏پژوهی را بررسی کرده؛ سپس استواری اعتبار و کارامدی چنین اثرهایی را تحلیل انتقادی کند. شیوه پژوهش در قسمت نخست مبتنی بر مطالعه‌های تاریخی از 1940م تاکنون است. ارزیابی انتقادی ارائه‌شده نیز به شکل تحلیل نظری است. یافته‌های پژوهش بیان­گر آن است که برخی نوآوری‏های صورت­گرفته در نظریه بازی‏ها بر برخی ایده‏ها و نظریه­ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت‏پژوهی اثرگذار بوده است. ارزیابی انتقادی چارچوب تحلیلی ایده‏ها و نظریه­های مبتنی بر رهیافت نظریه بازی‏ها، نشان‏دهنده کاستی‏ها و دشواری‏هایی در راه بهره­گیری از نظریه بازی‏ها به‌عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاق است.

 

http://eghtesad.iict.ac.ir/article_22811.html

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •