نرم افزار OxMetrics

نرم افزار OxMetrics

نرم افزار OxMetrics یکی از نرم افزارهای کاربردی در تحلیل های اقتصادسنجی است.

نرم افزار OxMetrics یکی از نرم افزارهای کاربردی در تحلیل های اقتصادسنجی است. این نرم افزار در حوزه های سری زمانی، اقتصادسنجی مالی، داده های مقطعی و داده های تابلویی کاربرد دارد. این نرم افزار بیشتر به دلیل کاربردهای خاصی که در مدل سازی سری های زمانی دارد، به طور مثال مدل مارکف سوئیچینگ، مورد استقبال قرار گرفته است. در زیر توضیح مختصری از نرم افزار که توسط شرکت سازنده Oxmetrics ارائه شده است گزارش شده است:
OxMetrics™ A family of of software packages providing an integrated solution for the econometric analysis of time series, forecasting, financial econometric modelling, or statistical analysis of cross-section and panel data. The core packages of the family are OxMetrics™, which provides the user interface, data handling, and graphics, and Ox Professional™, which provides the implementation language. The other elements of the family are interactive, easy-to-use and powerful tools that can help .solve your specific modelling and forecasting needs.
 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •