مدلسازی اقتصادی

مدلسازی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که هم از جهت تئوریک و هم از جهت کاربردی بسیار حائز اهمیت است. تصمیم‌گیری در مورد کیفیت اجرای سیاست‌های اقتصادی عمدتاً براساس نتایج حاصل از مدلسازی‌ها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو ایجاد مرکزی برای طراحی مدل‌هایی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، جمع‌بندی آمار و اطلاعات منتشره از سوی نهادهای مختلف و رصد پیشرفت‌های روزافزون مدلسازی اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر یکی از چالش‌های اصلی در نظریهپردازی اقتصاد اسلامی، مدلسازی و کمی‌سازی این نظریات و مفاهیم است. آشنایی دانشجویان با مدلسازی اقتصاد می‌تواند به دانشجویان در جهت مدل‌سازی و کمی‌سازی نظریات اقتصاد اسلامی کمک نماید.

با توجه به نکات فوق، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در سال ۱۳۸۹ «دفتر مدلسازی اقتصاد ایران» را راه‌اندازی نمود تا از این طریق بتواند برخی از کاستی‌های موجود در این حوزه را چه در سطح دانشگاه و چه در سطح ملی پوشش دهد.

اهداف و مأموریت‌ها

تلاش در جهت مدل‌سازی مفاهیم و نظریات اقتصاد اسلامی.
تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مدلسازی اقتصادی در سطوح مختلف
بهرهگیری از اساتید و کارشناسان مجرب در زمینه مدلسازی اقتصادی
جذب و حمایت از دانشجویان علاقه مند به مدلسازی اقتصادی
تدوین کتب و جزوات آموزشی در مورد مدلسازی اقتصادی
رصد پیشرفت‌های مدلسازی اقتصادی در سطح جهانی
طراحی مدل‌های خرد و کلان برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور
ارائه پیشبینی از متغیرهای خرد و کلان اقتصادی بصورت ادواری