انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه امام صادق و موسسه بین المللی Ecomod

به اطلاع می رساند به دنبال دعوت دفتر مدلسازی اقتصاد ایران از ریاست موسسه بین المللی Ecomod ، ریاست این موسسه از دانشگاه امام صادق ع بازدید نمود. در طول این بازدید و در حضور ریاست محترم دانشکده اقتصاد،معاون محترم تحصیلات تکمیلی و ریاست محترم امور بین الملل معاونت پژوهشی دانشگاه، مذاکراتی فیمابین دفتر مدلسازی اقتصاد ایران و موسسه بین المللی Ecomod صورت گرفت که به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه امام صادق ع و موسسه بین المللی Ecomod انجامید.
بر پایه همکاری های پژوهشی دانشگاه امام صادق ع  و موسسه بین المللی Ecomod، دفتر مدلسازی اقدام به هماهنگی و برگزاری جلسات مختلف با وزارتخانه ها ، موسسات و پژوهشکده های فعال در حوزه مدلسازی اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و پژوهشکده بیمه نمود.