کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

رایانامه

شماره تماس

نقی رجبیان

کارشنناس مسئول دانشکده

rajabian@isu.ac.ir

88081404

عبدالله رستمی

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

rostami7692@gmail.com

88081404

سید فاضل موسوی

کارشناس امور پژوهشی

ssfm2000@gmail.com

88081404

شماره تماس دانشگاه: 02188094001-5

داخلی: 483-484