گزارش عملکرد سال ٨٨-١٣٨٧

 

گزارش عملکرد سال ٨٨-١٣٨٧  دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد

 

فهرست مطالب:

مقدمه---------------------------------

اهم فعاليت‌هاي انجام شده-------------------------

 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات‌تکميلي-------------

حوزه آموزش---------------------------
حوزه تحصيلات تکميلي-------------------
 

حوزه معاونت پژوهشي  ---------------------------

طرح‌هاي پژوهشي تصويب شده درحال اجرا-----
 طرح‌هاي پژوهشي انجام شده---------------

کتب تآليفي وترجمه -----------------------
سخنراني‌‌هاي انجام شده------------------
سفرهاي علمي خارج از کشور--------------
 دوره‌هاي برگزار شده --------------------
قراردادها و تفاهم نامه---------------------
استفاده از توان کارشناسی دانشجويان----------
نشريات------------------------------
 اهداف و برنامه‌هاي سال 88------------------------

ضميمه: گزارش سفر مالزي 
اهم فعاليت‌هاي انجام شده:

حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات‌تکميلي


حوزه آموزش:

برگزاري دوره هشتم آموزش از راه دور (DLC)  درس موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي
تهيه و تدوين سرفصل دروس تخصصي اقتصاد با توجه به منابع جديد
تعيين اساتيد راهنماي کدها
تعيين گروه‌هاي تخصصي دانشکده
حوزه تحصيلات تکميلي:
حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد در حوزه اقتصاد اسلامي (8 مورد)
 

« امکان سنجي استفاده از اوراق غيرقرضه اي به عنوان ابزار عمليات بازار باز در سياست پولي» ابوالفضل عباسي مقدم
 « بررسي روش هاي پوشش ريسک منابع ارزي بانک ها از منظر فقه اماميه و قانون بانکداري بدون ربا » احمد بهاروندي
امکان سنجي ارائه روش هاي بانکداري اسلامي در جهت توسعه صادرات غير نفتي کشور » احمد کارگر مطلق
« مقايسه ابزارهاي سياست پولي پيشنهادي اهل سنت با فقه اماميه و نحوه عملياتي کردن آن ها » حسن کيايي
«تحليل نظري مقايسه اي بيمه متعارف و تکافل » سيمحمدجواد سراج زاده
« تبيين اصول موضوعه نهادهاي مالي اسلامي» عبدالمجيد کجوري نژاد
«تحليل فقهي- اقتصادي استفاده از بيمه سرمايه در نظام بانکداري اسلامي با تاکيد بر عقد مضاربه» مهدي احمدي
« الگوي ارزيابي کفايت سرمايه در نظام بانکداري اسلامي: مورد مطالعه ايران »  مهدي يادي پور
 

حمايت مالي از پايان نامه‌هاي دکتري در حوزه اقتصاد اسلامي (1 مورد)
«تحليل انتقادي نظريه‌هاي حقيقي – پولي و انگيزه‌هاي بين زماني در موضوع شناسي بهره» - دانشجو:آقاي عادل پيغامي
 

فرصت مطالعاتي دانشجويان دکتري ورودي 85 به مالزي جهت گذراندن دروس اقتصاد اسلامي (گزارش به پيوست)
 

پايان‌نامه‌هاي دفاع شده در مقطع کارشناسي ارشد (16 مورد)
قبولي دانشجويان در مقطع دکتري
حسن کيايي؛ دانشگاه تهران (اقتصاد)
سيد عقيل حسيني؛   دانشگاه اصفهان )( اقتصاد)
محمد سليماني؛ دانشگاه تربيت مدرس (اقتصاد)
جعفر قاسمي؛  دانشگاه تربيت مدرس (اقتصاد)
محمد طاهري فرد؛ دانشگاه فردوسي مشهد (اقتصاد)
محمد امين علينقي لنگري؛ دانشگاه امام صادق (ع) ( مديريت مالي)
ياسر موهبتي؛ دانشگاه پيام نور ( اقتصاد)
علي قاسمي؛ دانشگاه پيام نور ( اقتصاد)
مهدي فدايي؛ دانشگاه پيام نور ( اقتصاد)
 

حوزه معاونت پژوهشي

طرح‌هاي پژوهشي تصويب شده درحال اجرا:

عقد جعاله و عملياتي کردن آن در بخش صنعت                                                  مجري دکتر مهدي صادقي
تاليف کتاب"تجزيه و تحليل داده- ستانده"                                                          مجري دکتر کامران ندري
تدوين درسنامه الکترونيکي اقتصاد ماليه بين الملل                                             مجري آقاي عادل پيغامي
تدوين سرفصل هاي گروه‌هاي درسي تخصصي مقطع کارشناسي ارشد                 مجري آقاي حجت اله عبدالملکي
طرح تدوين بانک اطلاعات دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشکده                          مجري آقاي محمد نعمتي
ترجمه کتاب "ابزارهاي مواجهه با کسري بودجه در اقتصاد اسلامي"                       مجري آقاي محمد نعمتي
کتاب مباحثي در اقتصاد اسلامي، مجموعه سخنراني‌هاي دوره پژوهشي- آموزشي شهيد صدر
اصول ماليه بين الملل، تأليف آقاي محمود فتوحي
نظريات اقتصادي- مذهبي انديشمندان مسلمان و مسيحي در عصر حاضر              مجري آقاي محمد مهدي نور‌احمدي
مدل سازي و حل مسأله در اقتصاد،                                                                مجري آقاي دکتر منظور
شناخت وضعيت موجود اقتصاد اسلامي در ايران و خارج از کشور،                         مجري آقاي دکتر عسکري
بررسي عقايد اقتصادي انديشمندان مسلمان،                                                 مجري آقاي دکتر شعباني
طرح‌هاي پژوهشي انجام شده:
تعامل سه حوزه معرفتي، فلسفه، سياست و اقتصاد (PPE)                                مجري آقاي دکتر محمدهادي زاهدي وفا
راهنماي موضوعي مکاتب اقتصاد کلان                                                           مجري آقاي دکتر محمدهادي زاهدي وفا
سريهاي زماني، مفاهيم و کاربردهاي آن‌                                                        مجري آقاي دکتر کامران ندري
تدوين درسنامه الکترونيکي اقتصاد خرد                                                          مجري دکترمحمدمهدي عسکري
 

کتب تآليفي و ترجمه:
تأليف:
"پول، بهره و تورم"   آقاي دکتر شعباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"بانکداري بدون ربا، چالش‌ها و راه‌کارها" آقاي سيد يحيي علوي رضوي
 

ترجمه:
"اقتصاد خرد نيکلسون" (ترجمه) آقاي دکتر عسکري
"تأمين مخارج دولت از ديدگاه اسلام " (ترجمه) آقايان عبدالحسين جلالي و مسلم بمان پور
"حاکميت شرکتي در موسسات مالي اسلامي" (ترجمه) آقاي حسين ميسمي
"ربا، بهره بانکي و حکمت تحريم آن در اسلام" آقايان مسلم بمان پور و حسين ميسيمي
"مديريت ريسک ساختارهاي مالي صکوک" (ترجمه) آقايان علي سعيدي و مصطفي زه‌تابيان
"چالش‌هاي پيش‌روي بانکداري اسلامي" (ترجمه) آقايان حسين ميسمي و مسلم بمان‌پور
"آتي هاي اسلامي با بازارهاي آن" آقايان دکتر عسکري، محمد ميرزاده و محمد بيگدلي
"مهندسي مالي اسلامي"  آقايان مسلم بمان پور و سجاد سيفلو

سخنراني‌‌هاي علمي

"سياست هاي بهره برداري بهينه از منابع هيدورکربوري (نفت و گاز)" (سخنران آقاي دکتر درخشان)
 "پيرامون اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واقتصاد رانتي" (آقاي دکتر الياس نادران)
 " عملکرد نظام بانکي و چالش هاي نظام بانکي و کشور و راه کارهاي رفع آن" ( آقاي علي خورسنديان)
"ماليات و کسري بودجه در اقتصاد ايران" (آقاي محمد پاريزي)
"جايگاه اقتصاد نهادگرايي در علم اقتصاد" ( آقاي نصيري اقدم)
"مشتقات مالي" ( آقاي حجت‌اله صادقي)
"نظام توزيع کالا و خدمات" (آقاي موحدي)
"نظام يارانه (با تاکيد بر هدفمندکردن يارانه‌ها)" ( آقاي دکتر سيدرضا عظيمي)
"کسري بودجه در سه دهه پس از انقلاب" ( آقاي ميثم پيله فروش)
"استقلال بانک مرکزي با تکيه بر حساب سود و زيان"‌ ( آقاي دکتر مظاهري)
"تحليل‌هاي سه دهه پس از انقلاب در خصوص نظام بهره‌وري" (آقاي ميرزايي )
" نظام تامين مالي علم و فنآوري در کشور" ( آقاي روح اله ابوجعفري)
"آثار بحران مالي امريکا بر اقتصاد ايران و راهکارهاي مقابله با آن" (آقاي دکتر دانش جعفري)
"بحران مالي در نظام سرمايه داري ريشه ها، پيامدها و تاثير آن بر اقتصاد ايران" (آقاي دکتر درخشان)
"بحران مالي آمريکا" (آقاي دکتر اصغر شاهمرادي)
"بحران در اقتصاد" (آقاي عادل پيغامي )
"اجلاس گروه بيست‌(‌‌G20) در مورد بحران مالي" (آقاي دکتر درخشان)
"سيستم‌هاي هشداردهنده بحران مالي و اقتصادي" (آقاي دکتر کاظم ياوري)
"ماهيت بحران‌هاي نظام سرمايه‌داري" (آقاي دکتر توتونچيان)
"مديريت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري" (آقاي اکبر شاهمرادي)
"گستره پژوهش در موضوع اصلاح الگوي مصرف" (آقاي دکتر درخشان )
"بومي‌سازي علم اقتصاد" ( آقاي دکتر درخشان )
"اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44" (آقاي دکتر داود دانش جعفري)
"سياست‌هاي امور علمي و فناوري" (آقاي منصور اعتصامي)
"اصلاح ساختار بانک‌‌ها" (آقاي دکتر قضاوي)
"تعاوني و تعاوني‌ها" (آقاي دکترعبدي)
 "سياست گذاري هاي و برنامه ريزي هاي کلان کشور در حوزه نفت وگاز" (آقاي مهندس ترکان)
" ريشه تورم در اقتصاد ايران گذشته و حال"  (آقاي دکتر فرهاد نيلي)
"برنامه و سياست هاي کلي نظام در خصوص حمايت توليد و عرضه مسکن" (آقاي محفوظي)
"بررسي ماليات بر ارزش افزوده" (آقاي طهماسبي)
"اقتصاد ايران با محوريت برنامه پنجم توسعه" (آقاي دکتر زاهدي‌وفا )
 

  دوره اقتصاد نفت:

سفرهاي علمي خارج از کشور و ارائه مقالات در سمينارها:
نگارش مقاله در مجلات علمي و بين المللي و شرکت در همايش‌ها (5 مورد)
سفر علمي دانشجويان ورودي 1384 براي درس اقتصاد کشاورزي و بازديد از مراکز اقتصادي و صنعتي قم و کاشان


دوره‌هاي برگزار شده:

دوره آموزشي- پژوهشي اقتصاد اسلامي (يادواره شهيد صدر) به مدت 11 روز با ارائه 17 سخنراني تعداد شرکت کنندگان 32 نفر
سلسله نشست هاي اقتصاد ايران(دو دوره با دعوت از حدود 15 نفر از صاحب‌نظران اقتصادي)
اولين دوره آموزشي – پژوهشي اقتصاد ايران با محوريت برنامه پنجم(با حضور 12 نفر از مسئولان اقصادي کشور)
دوره آموزشي – پژوهشي کتاب "اقتصادنا شهيد صدر" توسط حجت الاسلام و المسلمين مصباحي مقدم
دوره کاوش در اينترنت  توسط آقاي رجبي
برگزاري دوره نرم افزار تخصصي کامفار توسط آقاي فاضل مريدي
برگزاري دوره SPSS توسط آقاي حسن کيائي
سلسله نشست هاي تخصصي جايگاه رياضيات در اقتصاد توسط آقاي دکتر درخشان( 32 ساعت)
دوره آموزشي Matlab توسط آقاي دکتر ندري
سلسله نشست‌هاي سير تحول انديشه‌هاي اقتصادي توسط آقاي دکتر درخشان(18 ساعت)
 

قراردادها و تفاهم نامه‌ها:

عقد قرارداد با دبيرخانه کارگروه تحولات اقتصادي با عنوان«بحران مالي سال 2008، پيامدها و راهکارها
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با عنوان »تدوين بسته سياستي توسعه اقتصادي زنجان»‌
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت برگزاري همايش بين المللي با عنوان «بازنگري گزارش توسعه جهاني 2009»
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي «الگوي توسعه يافتگي روستايي (مطالعه موردي روستاهاي زنجان)»
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي «نقش مقررات گذاري و نهادهاي ضد انحصار در بانکداري جمهوري اسلامي »
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي «مدل تعادل عمومي محاسبه پذير براي ايران »
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در طرح "تحليل رويکرد اسلام در تخصيص منابع از منظر هزينه مبادله"

استفاده از توان کارشناسي دانشجويان:
همکاري در جهت راه اندازي دبيرخانه اقتصاد اسلامي
همکاري جهت تدوين برنامه استراتژي دانشکده
جمع‌آوري و تدوين مجموعه سخنراني‌هاي دکتر درخشان با موضوعات اقصاد اسلامي، نظام‌هاي اقصادي و تاريخ عقايد اسلامي
 

نشريات :
فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي، 2 شماره
 تعداد مقالاتي که در شماره(1 و2) به تأييد نهايي رسيده است. به شرح ذيل مي باشد:

بررسي سرمايه‏گذاري در نظام مشارکت در سود و زيان   دکتر رضا اکبريان و سارا استدلال

  جايگاه اعتباريات در روابط اقتصادي- اجتماعي    دکتر حسن‌آقا نظري

  معرفي روشهاي بيمه سرمايه‌گذاريهاي مالي و امکان‌سنجی تطبيق آنها با فقه اسلامي ...... دکتر رضا تهراني و مجتبي تقي‌پور

چالشهاي بانک در اجراي قرارداد مشارکت در سود زيان و راهکارهاي آن  داوود نصرآبادي و دكتر احمد شعباني

  مقايسه تئوريک کارايي بانکداري غيرربوي و بانکداري ربوي در تجهيز و تخصيص منابع   دكتر كيومرث سهيلي

درآمدي بر معرفي ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامي..   دکتر حسين عيوضلو

تحليل مبادي هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي مسئلة عدالت در انديشة استاد شهيد مطهري(ره)  عادل پيغامي

«آموزش علم اقتصاد از ديدگاه اسلامي» / دکتر محمد نجات‌الله صديقي   دکتر محمدرضا شاهرودي

نشريه دانشجويي صدر4 شماره
راه اندازي سايت جديد دانشکده 

در بخش پاياني اين گزارش اهم اعداف و برنامه‌هاي سال تحصيلي جاري ارائه مي‌شود.

اهداف و برنامه‌هاي سال 88 به صورت ذيل ترسيم شده است:
الف) هويت بخشي به فعاليت هاي پژوهشي دانشکده

حلقه مطالعاتي جايگاه رياضيات در اقتصاد                                                                     
حلقه مطالعاتي مباني انديشه‌اي اقتصاد پول و بانکداري                                                        
حمايت از پايان نامه‌هاي حوزه خاص اقتصاد اسلامي (کارشناسي‌ارشد 5 مورد)                        
حمايت از پايان نامه‌هاي حوزه خاص اقتصاد اسلامي (دکتري 3 مورد)                                   
کارگاه ترجمه در معرفت شناسي اقتصاد                                                                                  
کارگاه تخصصي در زمينه اقتصاد رياضي و معرفت شناسي                                                 
30 سخنراني علمي در حوزه‌هاي داراي اولويت براي دانشکده                                            
تصويب 7 طرح پژوهشي در حوزه‌هاي اولويت دار دانشکده                                             
نشست‌هاي تخصصي (5 نشست)                                                                               
10- ارائه و نقد مقالات اساتيد (7 عنوان)                                                                         

ب) تربيت نيروي انساني پژوهشي

1-  بورس پژوهشي دو نفر از فارغ التحصيلان                                                                       

2- ساماندهي تحقيقات درسي                                                                                               

3- استفاده از پژوهشيار                                                                                                  

4- فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي (2 نفر)                                                                     

5- فرصت مطالعاتي دانشجويان دکتري (5 مورد)                                                                      

6- اعزام دانشجويان دکتري به پژوهشگاه بين‌المللي آموزش ماليه اسلامي مالزي (4 نفر)                    

ج- افزايش دسترسي به سابقه علمي (آموزشي و پژوهشي) اساتيد و دانشجويان

1- بروز رساني پايگاه اطلاعاتي اساتيد                                                                              

2- تکميل پايگاه اطلاعات دانشجويان                                                                           

3- تکميل  پايگاه اطلاعات دانش آموختگان                                                                    

د- آگاهي از وضعيت و تحولات علمي  در حوزه اقتصاد

1- شرکت در همايش‌هاي تخصصي اقتصاد                             

2- جمع آوري مجموعه مقالات همايش‌هاي داراي اولويت براي دانشکده (10 مورد)                     

3- شرکت دانشجويان در کارگاه هاي تخصصي ساير مراکز آموزشي و پژوهشي (15 مورد)          

 

هـ- افزايش مشارکت در توليدات علمي

1- طراحي سامانه معرفي همايش‌هاي مرتبط به اعضاء                                                         

2- حمايت از شرکت در همايش‌هاي خارجي (2 نفر)                                                           

3- چاپ 2 شماره از فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي دانشکده                                                 

4- راه اندازي مجله علمي  ترويجي                                                                          

5- برگزاري کارگاه روش چاپ مقالات ISI و علمي – پژوهشي                                           

6- حمايت و تشويق چاپ مقاله در مجلات علمي (20 تشويق)                                               

7- ترجمه متون (1000 صفحه)                                                                                    

8- سفارش تأليف حداقل (5 کتاب)