کانون مشاوره و راهنمایی

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به جایگاه بسیار مهم نیروی انسانی در کشور و نقش بی بدیل آن در استحکام و تداوم نظام مقدّس جمهوری اسلامی و نیز نقش مهم دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و همچنین بر اساس رسالت ویژه ای که دانشگاه امام صادقعلیه السلام مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، در این زمینه بر عهده دارد، نیاز به وجود یک برنامه جامع و کامل جهت انجام هرچه بهتر این وظیفه معلوم می گردد. در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، با عنایت به گستردگی حوزه های علوم اقتصادی و کار علمی سنگینی که دانشجویان این دانشکده بر عهده دارند، این ضرورت چندین برابر است.

برنامه های معمول دانشکده تاکنون شامل برنامه آموزشی و پژوهشی بوده و در کنار آنها موضوع مشاوره تحصیلی در زمینه های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان نیز وجود داشته است. موضوع مشاوره فراگیر در ابعاد مختلفی همچون آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی علمی، زندگی دانشجویی و ... یکی از مهمترین مواردی است که باید توسط دانشکده مورد توجه قرار گیرد. از همین رو در کانون مشاوره و راهنمایی برنامه جامعی جهت انجام هرچه بهتر وظیفه مشاوره دانشجویان طراحی گردیده است.

در این کانون مشاوره در سه سطح اساتید راهنما، دستیار ارشد استاد راهنما و دستیاران انجام می گیرد که هریک شرح وظائفی دارند. اساتید راهنما، اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده می باشند و وظیفه هدایت کلی هر دوره (کد) را بر عهده دارند. وظائف اساتید راهنما شامل مواردی همچون اختصاص حداقل دو ساعت در هفته به مشاوره مستقیم با دانشجویان، تدوین برنامه سالانه دانشجویان دوره (کد) و نظارت بر عملکرد دستیار ارشد می باشد. دستیاران ارشد از بین دانشجویان دکتری انتخاب می شوند و به عنوان رابط اصلی استاد راهنما و دستیاران و دانشجویان عمل می کنند و علاوه بر این وظائف دیگری همچون نظارت بر عملکرد دستیاران، آشنا نمودن دانشجویان با قوانین و مقررات و ضوابط آموزشی پژوهشی دانشجویی و انضباطی، رصد و بررسی مستمر وضعیت آموزشی- پژوهشی دانشجویان و شناسایی نقاط ضعف آنها و پیگیری مشکلات دانشجویان، ارجاع آنها به مسئولین مربوطه و نیز استعدادیابی و شناسایی علاقه مندی های علمی- شغلی دانشجویان هم بر عهده دستیاران ارشد می باشد. دستیاران از بین دانشجویان دانشکده انتخاب می شوند و تعداد آنها متناسب با تعداد دانشجویان هر دوره (کد) مشخص می گردد. دستیاران مربوط به هر دوره (کد) حداقل دو سال با دانشجویان فاصله ورودی دارند. دستیاران زیر نظر استاد راهنما و دستیار ارشد مسئولیت های محوله را انجام می دهند و هریک از آنها مسئول یک گروه از دانشجویان هستند. دستیاران وظبفه ایجاد ارتباط سازنده علمی-تربیتی با دانشجویان و مشاوره به دانشجویان و نیز شناسایی و دسته بندی مسائل و مشکلات دانشجویان و انتقال آن به دستیار ارشد را انجام می دهند.