کاربرگ های پایان نامه دکتری

 

آیین‌نامه:

 

      فرايند رسالات

قرارداد راهنمایی رساله

قرارداد مشاوره رساله

نگارش پایان‌نامه

پروپوزال:

 درخواست بررسی طرح رساله دکتري در شورای دانشکده 

طرح رساله

چکیده رساله

کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پاياننامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري

کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پاياننامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري

گزارش سه‌ماهه:

گزارش سه‌ماهه ۱ 

گزارش سه ماهه 2

گزارش سه ماهه 3

گزارش سه ماهه 4

گزارش سه ماهه 5

گزارش سه ماهه 6

تسویه:

 

كاربرگ اعلام فراغت از تحصیل 15 دکتري

 

كاربرگ تسويه حساب فارغ-التحصيلان

 

 

سمینار:

     اطلاعيه سمينار پیش دفاع دکتري

اطلاعیه سمینار دکتری

پيش تاييد راهنما و مشاور براي سمينار اول

پيش تاييد راهنما و مشاور براي سمينار دوم

پيش تاييد راهنما و مشاور براي سمينار سوم

  صورتجلسه سمينار ششماهه 1

  صورتجلسه سمينار ششماهه 2 

   صورتجلسه سمينار ششماهه 3

پیش‌دفاع:

ارزيابي استاد داور براي برگزاري پيش دفاع

اطلاعيه سمينار پيش دفاع دکتري

پيش تاييد داوران براي پيش دفاع

تاييد اصلاحات رساله توسط راهنما و مشاور براي تعيين داور

صورتجلسه سمينار پيش از دفاع- ارزيابي داور

صورتجلسه سمينار پيش از دفاع

صورتجلسه سمينار پيش از دفاع-گزارش مدير گروه

گواهي تأييديه جلسه پيش دفاع

دفاع:

          ارزيابي استاد داور از جلسه دفاعيه                                                          ارزيابي استاد راهنما از جلسه دفاعيه    

   ارزيابي استاد مشاور از جلسه دفاعيه                                                         ارزيابي و اعلام نمره توسط مدير گروه

اطلاعیه دفاع                                                                              تاييديه هيأت داوران

 درخواست تمديد مهلت دفاع رساله                                                              درخواست صدور مجوز دفاع         

اعلام نمره دفاع دکتري                                                                        پيش تاييد داوران براي دفاع

      درخواست تمديد مهلت دفاع رساله                                                              صورتجلسه دفاع از رساله دکتري          

          کاربرگ اعلام برگزاري جلسه دفاع                                                            کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه اساتيد داور         

                    ليست پرداخت حق الزحمه داوران                                                               مجوز برگزاري جلسه دفاعيه دکتري                       

کاربرگ‌های قدیمی:

 فرم ارزيابي رساله دکتري                                                              کاربرگ مربوط به  انجام امور فارغ التحصيلي دکتري         

           گزارش جلسه  دفاع از رساله دکتري                                                           مجوز برگزاري جلسه دفاع از رساله دکتري