کاربرگ های پایان نامه کارشناسی ارشد

 

آیین‌نامه:

فرايند پايان نامه ها

نگارش پايان نامه ها

دفاع:

ارزيابي استاد داور از جلسه دفاعيه

ارزيابي استاد راهنما از جلسه دفاعيه

ارزيابي استاد مشاور از جلسه دفاعيه

اطلاعیه برگزاري دفاعيه

تأئيديه هيأت داوران

فرم تایید اصلاحات پایان نامه ارشد

کاربرگ پيش تاييد داوران براي دفاع

درخواست تمديد مهلت دفاع کارشناسي ارشد

درخواست صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع

قرارداد راهنمايي پايان‌نامه

قرارداد مشاوره پايان‌نامه

کاربرگ اعلام برگزاري جلسه دفاع

کاربرگ اعلام دفاع

کاربرگ اعلام نمره

کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه اساتيد داور

گزارش جلسه دفاع

گزارش جلسه مجدد دفاع

ليست پرداخت حق الزحمه اساتيد

مجوز برگزاري جلسه دفاعيه کارشناسي ارشد

پروپوزال:

چکیده پایان‌نامه

طرح پایان‌نامه

کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پاياننامه کارشناسي ارشد رساله دکتري

کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پاياننامه کارشناسي ارشد رساله دکتري

گزارش سه‌ماهه:

گزارش سه ماهه 1                                    

گزارش سه ماهه 2                                    

گزارش سه ماهه 3                                     

گزارش سه ماهه 4    

تسویه:

کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه اساتيد داور

کاربرگ تسويه حساب ويژه دانش آموختگان کارشناسي ارشد

سایر کاربرگ‌ها:

کاربرگ مربوط به انجام امور فارغ التحصيلي  

چکيده طرح پژوهش  پايان نامه                 

                                            کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد رساله دکتري  

اطلاعيه دفاع