کاربرگ های پایان نامه کارشناسی ارشد

 

آیین‌نامه:

دستورالعمل پایان‌نامه

فرآیند

فرايند پايان نامه ها

نگارش پايان نامه ها

دفاع:

تأییدیه کفایت کار و تعیین استاد داور

تأییدیه کفایت کار و تعیین استاد داور

ارزیابی هیئت داوران

ارزیابی هیئت داوران

ارزیابی مدیر گروه

ارزیابی مدیر گروه

 ارزيابي معاون تحصیلات تکمیلی

 ارزيابي معاون تحصیلات تکمیلی

ارزیابی معاون پژوهشی

ارزیابی معاون پژوهشی

ارزيابي استاد داور از جلسه دفاعيه

ارزيابي استاد راهنما از جلسه دفاعيه

ارزيابي استاد مشاور از جلسه دفاعيه

اطلاعیه برگزاري دفاعيه

اطلاعيه برگزاري دفاع (جدید)

اطلاعيه برگزاري دفاع (جدید)

تأییدیه هیئت داوران (جدید)

تأئيديه هيأت داوران

تأیید هیئت داوران

تأئيديه هيأت داوران

فرم تایید اصلاحات پایان نامه ارشد

کاربرگ پيش تاييد داوران براي دفاع

درخواست تمديد مهلت دفاع کارشناسي ارشد

در خواست تمديد مهلت دفاع از پايان نامه (جدید)

درخواست صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع

قرارداد راهنمايي پايان‌نامه

قرارداد مشاوره پايان‌نامه

کاربرگ اعلام برگزاري جلسه دفاع

کاربرگ اعلام دفاع

کاربرگ اعلام نمره

کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه اساتيد داور

گزارش جلسه دفاع (جدید)

گزارش جلسه دفاع (جدید)

گزارش جلسه دفاع

گزارش جلسه مجدد دفاع (جدید)

گزارش جلسه مجدد دفاع (جدید)

گزارش جلسه مجدد دفاع

ليست پرداخت حق الزحمه اساتيد

مجوز برگزاري جلسه دفاعيه کارشناسي ارشد

مجوز برگزاري جلسه دفاع (جدید)

مجوز برگزاری جلسه دفاع (جدید)

کاربرگ نهایی اتمام کار پایان‌نامه

پروپوزال:

چکیده پایان‌نامه

طرح پایان‌نامه

کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پاياننامه کارشناسي ارشد رساله دکتري

کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پاياننامه کارشناسي ارشد رساله دکتري

طرح اولیه-پیشنهادی

طرح اولیه پیشنهادی

پیشنهاده

پیشنهاده

صورتجلسه

مصوبه پیشنهاده

مصوبه پیشنهاده

گزارش سه‌ماهه:

گزارش سه‌ماهه-0

گزارش سه‌ماهه-1 (جدید)

گزارش سه ماهه 1                                    

گزارش سه ماهه 2                                    

گزارش سه ماهه 3                                     

گزارش سه ماهه 4    

تسویه:

کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه اساتيد داور

کاربرگ تسويه حساب ويژه دانش آموختگان کارشناسي ارشد

سایر کاربرگ‌ها:

کاربرگ مربوط به انجام امور فارغ التحصيلي  

چکيده طرح پژوهش  پايان نامه                 

                                            کاربرگ طرحنامه اوليه پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد رساله دکتري  

اطلاعيه دفاع