کاربرگ های عمومی

اعلام آمادگي براي امتحان جامع دکتري

شرکت در امتحان جامع ورود به ارشد درخواست ورود و اخذ واحدهاي مقطع ارشد
اخذ درس به صورت تحت نظر

اخذ درس به صورت مهمان

اخذ درس به صورت مهمان

آزمون مجدد با پرداخت هزينه

اصلاح نمره

تجدید نظر در نمره امتحان

انتقال دائم حل تمرين

خروج از کشور

درخواست امتحان مجدد با هزينه درخواست انصراف از تحصيل
درخواست گذراندن درس با معرفي به استاد با هزينه درخواست معادل-سازي واحدهاي درسي

درس تحت نظر

درس تحت نظر

راتبه دانشجويي

كميسيون کاربرگهای حق الزحمه ها

معرفي به استاد با پرداخت هزينه

نظرخواهي دانشجويي1 نظرخواهي دانشجويي2

همسان-سازي

کاربرگ 8 . درخواست همسان سازي

انتخاب درس بدون پيش نياز حذف درس اضطراري

درخواست استفاده از مرخصي تحصيلي

درخواست تغيير رشته ليست نمره تکدرس   

 

برای دسترسی به سایر کاربرگ ها و فرم ها، به منوی آموزش، زیر منوی «معاونت تحصیلات تکمیلی» و بخش «فرم ها و آیین نامه ها» مراجعه فرمایید. (لینک مربوطه)