کانون نظارت و ارزیابی

مسئوليت کانون نظارت و ارزيابي رصد کردن روند آموزشي و پژوهشي دانشکده و ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي به رياست دانشکده است. عمده وظايف اين کانون در دو بخش دانشجويان و اساتيد خلاصه مي‌شود.

الف) دانشجویان: تفاوت وظايف و عملکرد «کانون نظارت و ارزيابي» با «کانون راهنمايي و مشاوره» در اين است که کانون نظارت و ارزيابي روند کلان آموزشي دانشجويان را رصد مي‌کند؛ لکن کانون راهنمايي و مشاوره مسئول بررسي روند دانشجويان از يک ديدگاه خرد است. کانون نظارت و ارزيابي روند کلي وضعيت آموزشي هر دوره و جايگاه آموزشي دانشکده را در مقايسه با ساير دانشکده ها ارزيابي مي‌کند. برای این منظور از معدل تفکیکی دانشجویان (که در آن معدل واحدهاي گذرانده هر دانشجو در پنج گروه درسی تفکيک شده و تعداد واحدهاي گذرانده در هر يک از اين گروهها به همراه معدل هر گروه ارائه شده است) استفاده می‌گردد که ابزار کامل‌تری از معدل ترمي و معدل کل دانشجويان است.

ب) اساتید: در ارتباط با نحوه تدريس اساتيد نيز دانشجويان علاوه بر ارتباطي که با اساتيد راهنماي خود دارند، مي‌توانند به اين کانون مراجعه کرده و نظرات خود را در باره هر يک از اساتيد محترم ارائه نمایند؛ ضمن آنکه نظرخواهي عمومي نیز در پایان هر ترم از طریق نرم‌افزار جامع آموزشی صورت مي گيرد .