کانون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دروس عمومی و معارف اسلامی

نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم جستجو و استخراج مبانی علوم انسانی از قرآن کریم، روایات و سیره ائمه و تولید علوم انسانیِ اسلامی مبتنی بر معارف دینی و قرآنی، هدف اصلی این دفتر، بسترسازی لازم بمنظور تحقق این خواسته قرار داده شده است. بعبارتی این کانون به دنبال آن است که با تقویت بنیه علمی دانشجویان در زمینه‌های ادبیات عرب، فقه و تفسیر این ظرفیت را در آنان ایجاد نماید که توانایی لازم را برای پژوهش در متون قرآنی و روایی پیرامون مباحث مختلف اقتصاد اسلامی و استخراج مبانی آن کسب نمایند.

بدین‌منظور این کانون در راستای ایجاد و برقراری ارتباط هرچه بیشتر بین دروس معارف اسلامی با رشته اقتصاد، اقدام به طراحی و گزینش سرفصل‌های دروس معارف بگونه‌ای می‌نماید که بیشترین ارتباط و همخوانی را با مباحث و مسائل مطرح در رشته اقتصاد داشته باشند؛ چراکه هدف اصلی این است که دانشجویان این دانشکده در نهایت به این مهارت و توان علمی دست یابند که علم اقتصاد را از دیدگاه متعارف و نیز از دیدگاه و نگاه اسلامی و دینی به خوبی تحلیل و ارزیابی نمایند و به توان نظریه‌پردازی در حیطه اقتصاد اسلامی دست یابند. لذا سعی بر این است که آموزش دروس مرتبط با زبان و ادبیات عرب به دانشجویان بیشتر مبتنی بر متون، آیات و روایات اقتصادی صورت پذیرد. در زمینه دروسی مانند فقه و تفسیر قرآن نیز طبیعتاً تمرکز اصلی بر آموزش فقه‌الاقتصاد و تفسیر آیات اقتصادی است.