کانون تبادلات بین‌المللی

گسترش مرزهای دانش با استفاده از تبادلات علمي و تجربيات بين المللي، بي شک رمز فراگیری، توسعه و تكمیل علوم و فنون جدید است. لذا نقش کانون تبادلات بين المللي دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، به‌عنوان متولی ارتباطات علمی و بین‌المللی دانشکده، تلاش در جهت شناسايي و فراهم نمودن بسترهاي مناسب برای ايجاد و توسعه روابط بین‌المللی و بين‌المللي‌سازي همه‌جانبه فعاليت ها، برنامه ها و اهداف دانشکده است. در اين راستا، کانون تبادلات بين المللي دانشکده م. ا. و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، طراح و پیگیر سیاست‌ها و برنامه‌هایی براي گسترش مناسبات همکاري با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی خارجی و بهره‌برداری مؤثر از این مناسبات می‌باشد. لذا هدف راهبردي کانون، بطور خلاصه بين‌المللي‌سازي فعاليت ها، برنامه ها و سياست هاي دانشکده و نهادينه کردن تبادلات و مناسبات بين‌المللي براي دانشکده و در رأس آن دانشگاه امام صادق (ع) مي باشد.