• دکتر صادقی

 • پست الکترونیک:

  drsadeghi@eco.dsi.co.ir
 • رتبه علمی:

  ...
 • دانشکده:

  معارف و اقتصاد اسلامی
 • آدرس محل کار:

  دانشگاه امام صادق (ع)
 • تلفن محل کار:

  ...
 • نمابر:

  ...
 • آدرس وب سایت:

  ...