مطالب مرتبط با واژه 'اقتصاد مقاومتی'

    مستند راهبرد اقتصاد مقاومتی

    منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بصره چنان که مقاوت برای دفع موانع پیشرو و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود)
    1395/4/6 10:24
1