پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی

http://www.sciencedirect.com/

مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها

http://link.springer.com/

مقاله های مجله های خارجی و فصل های کتاب در همه حوزه ها

https://uk.sagepub.com

مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها

https://www.jstor.org/

مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها

http://www.cambridge.org/

مقاله های مجله های دانشگاه کمبریج در همه حوزه‌ها

http://www.emeraldinsight.com/

مقاله های مجله های خارجی در حوزه مدیریت، حسابداری و بانکداری

http://ieeexplore.ieee.org/

مقاله های مجله های خارجی در حوزه فنی و مهندسی

https://www.oxfordjournals.org/

مقاله های مجله های دانشگاه آکسفورد در همه حوزه‌ها

http://eu.wiley.com/

مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها

http://pubs.acs.org/

مقاله های مجله های خارجی در حوزه فنی و مهندسی

 

مقالات و اطلاعات موجود در هر یک از پایگاه‌های اطلاعاتی فوق را می‌توان از طریق سایت زیر دانلود نمود:

Ø http://isu.articlegate.ir/